Page 1 - 大方广佛华严经卷第四
P. 1

大方广佛华严经卷四

                    dà fāng guǎng fó huā yán jīng juàn dì sì
                   大方广佛华严经卷第四


                     yú tián guó sān zàng shí chā nán tuó fèng zhì yì
                     于阗国三藏实叉难陀奉制译

                     shì zhǔ miào yán pǐn  dì yī zhī sì
                     世主妙严品第一之四


          fù cì  pǔ guāng yàn zàng zhǔ huǒ shén dé xī chú yí qiè shì jiān àn xiè tuō mén pǔ jí guāngchuáng zhǔ
         复次,普光焰藏主火神,得悉除一切世间暗解脱门;普集光 幢 主

      huǒ shén dé néng xī yí qiè zhòngshēng zhū huò piāo liú rè nǎo kǔ xiè tuō mén dà guāngbiànzhào zhǔ huǒ shén dé
      火神,得能息一切众 生诸惑漂流热恼苦解脱门;大光遍照主火神,得

       wú dòng fú lì dà bēi zàng xiè tuō mén zhòngmiàogōngdiàn zhǔ huǒ shén dé guān rú lái shéntōng lì shì xiàn wú biān
      无动福力大悲藏解脱门;众妙宫殿主火神,得观如来神通力,示现无边

       jì xiè tuō mén wú jìn guāng jì zhǔ huǒ shén dé guāngmíngzhào yào wú biān xū kōng jiè xiè tuō mén zhǒngzhǒng yàn
      际解脱门;无尽光髻主火神,得光明照耀无边虚空界解脱门;种 种焰

      yǎn zhǔ huǒ shén dé zhǒngzhǒng fú zhuāng yán jì jìngguāng xiè tuō mén shí fānggōngdiàn rú xū mí shān zhǔ huǒ shén
      眼主火神,得种 种福 庄 严寂静光解脱门;十方宫殿如须弥山主火神,

       dé néng miè yí qiè shì jiān zhū qù chì rán kǔ xiè tuō mén wēi guāng zì zài zhǔ huǒ shén dé zì zài kāi wù yí qiè
      得能灭一切世间诸趣炽然苦解脱门;威光自在主火神,得自在开悟一切

      shì jiān xiè tuō mén guāngzhào shí fāng zhǔ huǒ shén dé yǒng pò yí qiè yú chī zhí zhuójiàn xiè tuō mén léi yīn diàn
      世间解脱门;光照十方主火神,得永破一切愚痴执着见解脱门;雷音电

      guāng zhǔ huǒ shén dé chéng jiù yí qiè yuàn lì dà zhèn hǒu xiè tuō mén
      光主火神,得成就一切愿力大震吼解脱门。
          ěr shí  pǔ guāng yàn zàng zhǔ huǒ shén chéng fó wēi lì biànguān yí qiè zhǔ huǒ shén zhòng ér shuōsòng
         尔时,普光焰藏主火神,承佛威力,遍观一切主火神,众而说颂
      yán
      言:
                 rǔ guān rú lái jīng jìn lì guǎng dà yì jié bù sī yì
                汝观如来精进力,广 大亿劫不思议,
                 wéi lì zhòngshēngxiàn shì jiān suǒ yǒu àn zhàng jiē lìng miè
                为利 众 生 现世间,所有暗 障 皆令灭。

                zhòngshēng yú chī qǐ zhū jiàn fán nǎo rú liú jí huǒ rán
                 众 生 愚痴起诸见,烦恼如流及火然,

                 dǎo shī fāngbiàn xī miè chú pǔ jí guāngchuáng yú cǐ wù
                导师方便悉灭除,普集 光 幢 于此悟。

                 fú dé rú kōng wú yǒu jìn qiú qí biān jì bù kě dé
                福德如空无有尽,求其边际不可得,

                 cǐ fó dà bēi wú dòng lì guāngzhào wù rù xīn shēng xǐ
                此佛大悲无动力,光 照悟入心 生 喜。

                 wǒ guān rú lái zhī suǒ hèng jīng yú jié hǎi wú biān jì
                我观如来之所行,经于劫海无边际,

                 rú shì shì xiàn shén tōng lì zhòngmiào gōng shén suǒ liǎo zhī
                如是示现神通力,众 妙宫神所了知。

                 yì jié xiū chéng bù kě sī qiú qí biān jì mò néng zhī
                亿劫修 成 不可思,求其边际莫能知,
                              - 47 -
   1   2   3   4   5   6