Page 1 - 大方广佛华严经卷第十
P. 1

大方广佛华严经卷十

                    dà fāng guǎng fó huā yán jīng juàn dì shí
                   大方广佛华严经卷第十


                    táng yú tián guó sān zàng shí chā nán tuó fèng zhì yì
                    唐于阗国三藏实叉难陀奉制译

                     huā zàng shì jiè pǐn  dì wǔ zhī sān
                     华藏世界品第五之三


          ěr shí  pǔ xián pú sà fù gào dà zhòng yán zhū fó zǐ bǐ lí gòu yàn zàngxiāngshuǐ hǎi dōng cì
         尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!彼离垢焰藏香水海东,次

      yǒu xiāngshuǐ hǎi míng biàn huà wēi miàoshēn cǐ hǎi zhōng yǒu shì jiè zhǒng míng shàn bù chā bié fāng
      有香水海,名:变化微妙身。此海中,有世界种,名:善布差别方。

       cì yǒu xiāngshuǐ hǎi míng jīn gāng yǎn chuáng shì jiè zhǒng míng zhuāng yán fǎ jiè qiáo cì yǒu xiāngshuǐ
      次有香水海,名:金刚眼 幢 ;世界种,名:庄 严法界桥。次有香水

      hǎi  míng zhǒngzhǒnglián huā miàozhuāng yán shì jiè zhòng míng héng chū shí fāngbiàn huà cì yǒu xiāngshuǐ
      海,名:种 种莲华妙 庄 严;世界种,名:恒出十方变化。次有香水

      hǎi  míng  wú jiàn bǎo wáng lún shì jiè zhǒng míng bǎo lián huā héng mì yún cì yǒu xiāngshuǐ hǎi míng
      海,名:无间宝王轮;世界种,名:宝莲华茎密云。次有香水海,名:

      miàoxiāng yàn pǔ zhuāng yán shì jiè zhǒng míng pí lú zhē nà biàn huà háng cì yǒu xiāngshuǐ hǎi míng bǎo
      妙香焰普 庄 严;世界种,名:毗卢遮那变化行。次有香水海,名:宝

       mò yán fú chuáng shì jiè zhǒng míng zhū fó hù niànjìng jiè cì yǒu xiāngshuǐ hǎi míng yí qiè sè chì
      末阎浮 幢 ;世界种,名:诸佛护念境界。次有香水海,名:一切色炽

      rán guāng shì jiè zhǒng míng zuì shèngguāngbiànzhào cì yǒu xiāngshuǐ hǎi míng yí qiè zhuāng yán jù jìng
      然光;世界种,名:最胜 光遍照。次有香水海,名:一切 庄 严具境
      jiè  shì jiè zhǒng míng bǎo yàn dēng rú shì děng bù kě shuō fó chà wēi chén shù xiāngshuǐ hǎi qí zuì jìn lún
      界;世界种,名:宝焰灯。如是等不可说佛刹微尘数香水海。其最近轮
      wéi shānxiāngshuǐ hǎi míng bō lí dì shì jiè zhǒng míng chángfàngguāngmíng yǐ shì jiè hǎi qīngjìng jié
      围山香水海,名:玻璃地;世界种,名:常放光明。以世界海清净劫
      yīn shēng wéi tǐ cǐ zhōng zuì xià fāng yǒu shì jiè míng kě ài lè jìngguāngchuáng fó chà wēi chén shù shì
      音声为体。此中最下方,有世界,名:可爱乐净光 幢 。佛刹微尘数世
      jiè wéi rào chún yī qīngjìng fó hào zuì shèng sān mèi jīng jìn huì cǐ shàng guò shí fó chà wēi chén shù shì
      界围绕,纯一清净,佛号;最胜三昧精进慧。此上过十佛刹微尘数世

      jiè  yǔ jīn gāngchuáng shì jiè qí děng yǒu shì jiè míng xiāngzhuāng yán chuáng shí fó chà wēi chén shù shì
      界,与金刚 幢 世界齐等,有世界,名:香 庄 严 幢 。十佛刹微尘数世

      jiè wéi rào chún yī qīngjìng fó hào wú zhàng ài fǎ jiè dēng cǐ shàng guò sān fó chà wēi chén shù shì jiè
      界围绕,纯一清净,佛号:无障碍法界灯。此上过三佛刹微尘数世界,

       yǔ suō pó shì jiè qí děng yǒu shì jiè míng fàngguāngmíngzàng fó hào biàn fǎ jiè wú zhàng ài huì míng
      与娑婆世界齐等,有世界,名:放光明藏;佛号:遍法界无障碍慧明。

       cǐ shàng guò qī fó chà wēi chén shù shì jiè zhì cǐ shì jiè zhǒng zuì shàngfāng yǒu shì jiè míng zuì shèng
      此上过七佛刹,微尘数世界,至此世界种最上方;有世界,名:最胜

      shēnxiāng èr shí fó chà wēi chén shù shì jiè wéi rào chún yī qīngjìng fó hào jué fèn huā
      身香。二十佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,佛号:觉分华。

         zhū fó zǐ  bǐ wú jìn guāngmíng lún xiāngshuǐ hǎi wài cì yǒu xiāngshuǐ hǎi míng jù zú miàoguāng
         诸佛子!彼无尽光明轮香水海外,次有香水海,名:具足妙光;

      shì jiè zhǒng míng biàn wú gòu cì yǒu xiāngshuǐ hǎi míng guāng yào gài shì jiè zhǒng míng wú biān pǔ
      世界种,名:遍无垢。次有香水海,名:光耀盖;世界种,名:无边普
                             - 158 -
   1   2   3   4   5   6