Page 1 - 大方广佛华严经卷第二十二
P. 1

大方广佛华严经卷二十二

                  dà fāng guǎng fó huā yán jīng juàn dì èr shí èr
                 大方广佛华严经卷第二十二


                    táng yú tián guó sān zàng shí chā nán tuó fèng zhì yì
                    唐于阗国三藏实叉难陀奉制译

                   shēng dōu shuài tiān gōng pǐn dì èr shí sān
                   升兜率天宫品第二十三


         ěr shí  fó shén lì gù shí fāng yí qiè shì jiè yī yī sì tiān xià yán fú tí zhōng jiē jiàn rú lái
         尔时,佛神力故,十方一切世界,一一四天下阎浮提中,皆见如来

      zuò yú shù xià  gè yǒu pú sà chéng fó shén lì ér yǎn shuō fǎ mǐ bù zì wèi héng duì yú fó
      坐于树下,各有菩萨承佛神力而演说法,靡不自谓恒对于佛。

         ěr shí shì zūn fù yǐ shén lì bù lí yú cǐ pú tí shù xià jí xū mí dǐng yè mó tiāngōng ér
         尔时,世尊复以神力,不离于此菩提树下,及须弥顶、夜摩天宫,而

      wǎng yì yú dōu shuài tuó tiān yí qiè miào bǎo suǒ zhuāng yán diàn shí dōu shuàitiānwáng yáo jiàn fó lái jí yú diànshàng
      往诣于兜率陀天一切妙宝所 庄 严殿。时,兜率天王遥见佛来,即于殿上

      fū mó ní zàng shī zǐ zhī zuò qí shī zǐ zuò tiān zhū miào bǎo zhī suǒ jí chéng guò qù xiū xíngshàn gēn suǒ dé
      敷摩尼藏师子之座。其师子座,天诸妙宝之所集成,过去修行善根所得,

      yí qiè rú lái shén lì suǒ xiàn wú liàng bǎi qiān yì nuó yú tuō ā sēng qí shàn gēn suǒ shēng yí qiè rú lái jìng fǎ
      一切如来神力所现,无量百千亿那由他阿僧祇善根所生,一切如来净法

      suǒ qǐ  wú biān fú lì zhī suǒ yán yíng qīngjìng yè bào bù kě jǔ huài guān zhě xīn lè wú suǒ yàn zú
      所起,无边福力之所严莹。清净业报,不可沮坏;观者欣乐,无所厌足;

      shì chū shì fǎ fēi shì suǒ rǎn yí qiè zhòngshēngxián lái guān chá wú yǒu néng dé jiū qí miào hǎo yǒu bǎi wàn
      是出世法,非世所染;一切众 生咸来观察,无有能得究其妙好。有百万
      yì céng jí zhōu zā wéi rào bǎi wàn yì jīn wǎng bǎi wàn yì huā zhàng bǎi wàn yì bǎo zhàng bǎi wàn yì mán zhàng
      亿层级周匝围绕;百万亿金网,百万亿华帐,百万亿宝帐,百万亿鬘帐,
      bǎi wàn yì xiāngzhàng zhāng shī qí shàng huā mán chuí xià xiāng qì pǔ xūn bǎi wàn yì huā gài bǎi wàn yì mán
      百万亿香 帐,张施其上。华鬘垂下,香气普熏;百万亿华盖,百万亿鬘
      gài  bǎi wàn yì bǎo gài zhū tiān zhí chí sì miànháng liè bǎi wàn yì bǎo yī yǐ fū qí shàng bǎi wàn yì
      盖,百万亿宝盖,诸天执持,四面行列。百万亿宝衣以敷其上;百万亿
      lóu gé  qǐ huànzhuāng yán bǎi wàn yì mó ní wǎng bǎi wàn yì bǎo wǎng mí fù qí shàng bǎi wàn yì bǎo yīng
      楼阁,绮焕 庄 严。百万亿摩尼网,百万亿宝网,弥覆其上;百万亿宝璎

      luò wǎng sì miànchuí xià bǎi wàn yì zhuāng yán jù wǎng bǎi wàn yì gài wǎng bǎi wàn yì yī wǎng bǎi wàn yì
      珞网,四面垂下。百万亿 庄 严具网,百万亿盖网,百万亿衣网,百万亿

      bǎo zhàngwǎng yǐ zhāng qí shàng bǎi wàn yì bǎo lián huā wǎng kāi fū guāngróng bǎi wàn yì bǎo xiāngwǎng qí
      宝帐网,以张其上。百万亿宝莲华网,开敷光荣;百万亿宝香网,其

      xiāng měi miào chēng yuè zhòng xīn bǎi wàn yì bǎo língzhàng qí líng wēi dòng chū hè yǎ yīn bǎi wàn yì zhān tán
      香美妙,称悦众心;百万亿宝铃帐,其铃微动,出和雅音;百万亿栴檀

      bǎo zhàng xiāng qì pǔ xūn bǎi wàn yì bǎo huā zhàng qí huā fū róng bǎi wàn yì zhòngmiào sè yī zhàng shì suǒ
      宝帐,香气普熏;百万亿宝华帐,其华敷荣;百万亿众妙色衣帐,世所

      xī yǒu  bǎi wàn yì pú sà zhàng bǎi wàn yì zá sè zhàng bǎi wàn yì zhēn jīn zhàng bǎi wàn yì liú lí zhàng
      希有;百万亿菩萨帐,百万亿杂色帐,百万亿真金帐,百万亿琉璃帐,

      bǎi wàn yì zhǒngzhǒng bǎo zhàng xī zhāng qí shàng bǎi wàn yì yí qiè bǎo zhàng dà mó ní bǎo yǐ wéi zhuāng yán
      百万亿种 种宝帐,悉张其上;百万亿一切宝帐,大摩尼宝以为 庄 严。

      bǎi wàn yì miào bǎo huā zhōu zā yíng shì bǎi wàn yì pín pó zhàng shū miàojiàn cuò bǎi wàn yì bǎo mán bǎi wàn yì
      百万亿妙宝华周匝莹饰;百万亿频婆帐殊妙间错;百万亿宝鬘,百万亿
                             - 380 -
   1   2   3   4   5   6