Page 10 - 大方广佛华严经卷第二十二
P. 10

大方广佛华严经卷二十二

      zhuó zhù wú ài zhù dé fó shí lì wú suǒ zhàng ài xīn cháng jì dìng wèi céng sàn luàn zhù yí qiè zhì shàn
      著。住无碍住,得佛十力无所障碍,心常寂定未曾散乱。住一切智,善

      néng kāi yǎn zhǒngzhǒng wén jù zhēn shí zhī yì néng xī shēn rù wú biān zhì hǎi chū shēng wú liànggōng dé huì zàng héng
      能开演种 种文句真实之义,能悉深入无边智海,出生无量功德慧藏。恒

      yǐ fó rì pǔ zhào fǎ jiè suí běn yuàn lì chángxiàn bù mò héng zhù fǎ jiè zhù fó suǒ zhù wú yǒu biàn yì
      以佛日普照法界,随本愿力常现不没;恒住法界,住佛所住,无有变异。

      yú wǒ wǒ suǒ jù wú suǒ zhuó zhù chū shì fǎ shì fǎ wú rǎn yú yí qiè shì jiānjiàn zhì huì chuáng qí zhì
      于我我所俱无所著,住出世法,世法无染。于一切世间建智慧 幢 ,其智
      guǎng dà chāo guò shì jiān wú suǒ rǎn zhuó bá zhū zhòngshēnglìng chū yū ní zhì yú zuì shàng zhì huì zhī dì
      广大,超过世间,无所染著。拔诸众 生令出淤泥,置于最上智慧之地,

      suǒ yǒu fú dé ráo yì zhòngshēng ér wú yǒu jìn liǎo zhī yí qiè pú sà zhì huì xìn xiàng jué dìng dāngchéngzhèng
      所有福德饶益众 生而无有尽。了知一切菩萨智慧,信向决定,当成 正

      jué  yǐ dà cí bēi xiàn bù kě shuō wú liàng fó shēnzhǒngzhǒngzhuāng yán yǐ miào yīn shēng yǎn wú liàng fǎ suí zhòng
      觉。以大慈悲现不可说无量佛身种 种 庄 严;以妙音声演无量法,随众

      shēng yì xī lìng mǎn zú yú qù lái jīn xīn chángqīngjìng lìng zhū zhòngshēng bù zhuójìng jiè héng yǔ yí qiè zhū
      生意,悉令满足,于去来今心常清净。令诸众 生不著境界,恒与一切诸

      pú sà jì lìng qí jiē rù fó zhī zhǒngxìng shēng zài fó jiā dé fó guàndǐng cháng yóu shí fāng wèi céng xiū
      菩萨记。令其皆入佛之种性,生在佛家,得佛灌顶,常游十方,未曾休

      xī   ér yú yí qiè wú suǒ lè zhuó fǎ jiè fó chà xī néngbiànwǎng zhū zhòngshēng xīn mí bù liǎo zhī suǒ yǒu
      息,而于一切无所乐著。法界佛刹悉能遍往,诸众 生心靡不了知,所有

      fú dé  lí shì qīngjìng bù zhù shēng sǐ ér yú shì jiān rú yǐng pǔ xiàn yǐ zhì huì yuè pǔ zhào fǎ jiè
      福德,离世清净;不住生死,而于世间如影普现。以智慧月普照法界,

      liǎo dá yí qiè xī wú suǒ dé héng yǐ zhì huì zhī zhū shì jiān rú huàn rú yǐng rú mèng rú huà yí qiè jiē
      了达一切悉无所得;恒以智慧知诸世间如幻、如影、如梦、如化,一切皆
      yǐ xīn wéi zì xìng rú shì ér zhù suí zhū zhòngshēng yè bào bù tóng xīn lè chā bié zhū gēn gè yì ér xiàn
      以心为自性。如是而住,随诸众 生业报不同,心乐差别,诸根各异而现
      fó shēn rú lái héng yǐ wú shù zhòngshēng ér wéi suǒ yuán wéi shuō shì jiān jiē cóngyuán qǐ zhī zhū fǎ xiàng jiē xī
      佛身。如来恒以无数众 生而为所缘,为说世间皆从缘起,知诸法相皆悉
      wú xiàng wéi shì yī xiàng zhì huì zhī běn yù lìngzhòngshēng lí zhū xiàngzhuó shì xiàn yí qiè shì jiānxìngxiàng
      无相,唯是一相,智慧之本。欲令众 生离诸相著,示现一切世间性相
      ér xíng yú shì wéi qí kāi shì wú shàng pú tí wéi yù jiù hù yí qiè zhòngshēng chū xiàn shì jiān kāi shì fó dào
      而行于世,为其开示无上菩提。为欲救护一切众 生,出现世间开示佛道,

      lìng qí dé jiàn rú lái shēnxiàng pān yuán yì niàn qín jiā xiū xí chú miè shì jiān fán nǎo zhī xiàng xiū pú tí
      令其得见如来身相,攀缘忆念,勤加修习,除灭世间烦恼之相,修菩提

      hèng xīn bù sàn dòng yú dà chèng mén jiē dé yuán mǎn chéng jiù yí qiè zhū fó yì lì xī néngguān chá zhòng
      行,心不散动,于大乘门,皆得圆满,成就一切诸佛义利,悉能观察众

      shēngshàn gēn ér bù huài miè qīngjìng yè bào zhì huì míngliǎo pǔ rù sān shì yǒng lí yí qiè shì jiān fēn
      生善根,而不坏灭,清净业报,智慧明了,普入三世,永离一切世间分

      bié  fàngguāngmíngwǎng pǔ zhào shí fāng yí qiè shì jiè wú bù chōng mǎn sè shēnmiào hǎo jiàn zhě wú yàn yǐ dà
      别,放光明网普照十方,一切世界无不充满色身妙好,见者无厌。以大

      gōng dé zhì huì shéntōng chū shēngzhǒngzhǒng pú sà zhū hèng zhū gēn jìng jiè zì zài yuán mǎn zuò zhū fó shì
      功德智慧神通,出生 种 种菩萨诸行,诸根境界,自在圆满。作诸佛事,

      zuò yǐ biàn mò shànnéng kāi shì guò xiàn wèi lái yí qiè zhì dào wéi zhū pú sà pǔ yǔ wú liàng tuó luó ní yǔ
      作已便没,善能开示过现未来一切智道,为诸菩萨普雨无量陀罗尼雨,

      lìng qí fā qǐ guǎng dà yù lè shòu chí xiū xí chéng jiù yí qiè zhū fó gōng dé yuán mǎn chì shèng wú biānmiào
      令其发起广大欲乐,受持修习,成就一切诸佛功德,圆满炽盛,无边妙
                             - 389 -
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15