Page 2 - 大方广佛华严经卷第二十二
P. 2

大方广佛华严经卷二十二

      xiāng mán sì miànchuí xià bǎi wàn yì tiānjiān gù xiāng qí xiāng pǔ xūn bǎi wàn yì tiānzhuāng yán jù yīng luò
      香鬘,四面垂下;百万亿天坚固香,其香普熏。百万亿天 庄 严具璎珞,

      bǎi wàn yì bǎo huā yīng luò bǎi wàn yì shèngzàng bǎo yīng luò bǎi wàn yì mó ní bǎo yīng luò bǎi wàn yì hǎi mó
      百万亿宝华璎珞,百万亿胜藏宝璎珞,百万亿摩尼宝璎珞,百万亿海摩

      ní bǎo yīng luò zhuāng yán zuò shēn bǎi wàn yì miào bǎo zēng cǎi yǐ wéi chuí dài
      尼宝璎珞,庄 严座身;百万亿妙宝缯彩以为垂带;

         bǎi wàn yì yīn tuó luó jīn gāng bǎo bǎi wàn yì zì zài mó ní bǎo bǎi wàn yì miào sè zhēn jīn zàng yǐ wéi
         百万亿因陀罗金刚宝,百万亿自在摩尼宝,百万亿妙色真金藏,以为
      jiàn shì bǎi wàn yì pí lú zhē nà mó ní bǎo bǎi wàn yì yīn tuó luó mó ní bǎo guāngmíngzhào yào bǎi wàn
      间饰;百万亿毗卢遮那摩尼宝,百万亿因陀罗摩尼宝,光明照耀;百万

      yì tiānjiān gù mó ní bǎo yǐ wéi chuāng yǒu bǎi wàn yì qīngjìnggōng dé mó ní bǎo zhāng shī miào sè bǎi wàn yì
      亿天坚固摩尼宝,以为 窗 牖;百万亿清净功德摩尼宝彰施妙色;百万亿

      qīngjìngmiàozàng bǎo yǐ wéi mén tà bǎi wàn yì shì zhōng zuì shèng bàn yuè bǎo bǎi wàn yì lí gòu zàng mó ní bǎo
      清净妙藏宝以为门闼。百万亿世中最胜半月宝,百万亿离垢藏摩尼宝,

      bǎi wàn yì shī zǐ miàn mó ní bǎo jiàn cuò zhuāng yán bǎi wàn yì xīn wáng mó ní bǎo suǒ qiú rú yì bǎi wàn yì
      百万亿师子面摩尼宝,间错 庄 严。百万亿心王摩尼宝所求如意;百万亿

      yán fú tán mó ní bǎo bǎi wàn yì qīngjìngzàng mó ní bǎo bǎi wàn yì dì chuáng mó ní bǎo xiánfàngguāngmíng
      阎浮檀摩尼宝,百万亿清净藏摩尼宝,百万亿帝 幢 摩尼宝,咸放光明,

      mí fù qí shàng bǎi wàn yì bái yín zàng mó ní bǎo bǎi wàn yì xū mí chuáng mó ní bǎo zhuāng yán qí zàng bǎi
      弥覆其上。百万亿白银藏摩尼宝,百万亿须弥 幢 摩尼宝 庄 严其藏。百

      wàn yì zhēn zhū yīng luò bǎi wàn yì liú lí yīng luò bǎi wàn yì chì sè bǎo yīng luò bǎi wàn yì mó ní yīng luò
      万亿真珠璎珞,百万亿琉璃璎珞,百万亿赤色宝璎珞,百万亿摩尼璎珞,

      bǎi wàn yì bǎo guāngmíngyīng luò bǎi wàn yì zhǒngzhǒngzàng mó ní yīng luò bǎi wàn yì shèn kě lè jiàn chì zhēn zhū yīng
      百万亿宝光明璎珞,百万亿种 种藏摩尼璎珞,百万亿甚可乐见赤真珠璎
      luò  bǎi wàn yì wú biān sè xiàngzàng mó ní bǎo yīng luò bǎi wàn yì jí qīngjìng wú bǐ bǎo yīng luò bǎi wàn yì
      珞,百万亿无边色相藏摩尼宝璎珞,百万亿极清净无比宝璎珞,百万亿
      shèngguāngmíng mó ní bǎo yīng luò zhōu zā chuí bù yǐ wéi zhuāng yán bǎi wàn yì mó ní shēn shū miào yán shì
      胜 光明摩尼宝璎珞;周匝垂布,以为 庄 严。百万亿摩尼身,殊妙严饰。

         bǎi wàn yì yīn tuó luó miào sè bǎo bǎi wàn yì hēi zhān tán xiāng bǎi wàn yì bù sī yì jìng jiè xiāng bǎi
         百万亿因陀罗妙色宝,百万亿黑栴檀香,百万亿不思议境界香,百
      wàn yì shí fāngmiàoxiāng bǎi wàn yì zuì shèngxiāng bǎi wàn yì shèn kě ài lè xiāng xián fā xiāng qì pǔ xūn
      万亿十方妙香,百万亿最胜 香,百万亿甚可爱乐香,咸发香气,普熏

      shí fāng bǎi wàn yì pín pó luó xiāng pǔ sàn shí fāng bǎi wàn yì jìngguāngxiāng pǔ xūn zhòngshēng bǎi wàn yì wú
      十方。百万亿频婆罗香普散十方;百万亿净光 香普熏众 生;百万亿无

      biān jì zhǒngzhǒng sè xiāng pǔ xūn yí qiè zhū fó guó tǔ yǒng bù xiē miè bǎi wàn yì tú xiāng bǎi wàn yì xūn
      边际种 种色香,普熏一切诸佛国土,永不歇灭百万亿涂香,百万亿熏

      xiāng bǎi wàn yì shāoxiāng xiāng qì fā yuè pǔ xūn yí qiè bǎi wàn yì lián huā zàngchénshuǐxiāng chū dà yīn
      香,百万亿烧香,香气发越,普熏一切。百万亿莲华藏沉水香,出大音

      shēng bǎi wàn yì yóu xì xiāng néngzhuǎnzhòng xīn bǎi wàn yì ā lóu nà xiāng xiāng qì pǔ xūn qí wèi gān
      声;百万亿游戏香,能转 众心;百万亿阿楼那香,香气普熏,其味甘

      měi  bǎi wàn yì néng kāi wù xiāng pǔ biàn yí qiè lìng qí wén zhě zhū gēn jì jìng
      美;百万亿能开悟香,普遍一切,令其闻者,诸根寂静。

         fù yǒu bǎi wàn yì wú bǐ xiāngwángxiāngzhǒngzhǒngzhuāng yán yǔ bǎi wàn yì tiān huā yún yǔ bǎi wàn yì tiān
         复有百万亿无比香王香 种 种 庄 严。雨百万亿天华云,雨百万亿天

      xiāng yún yǔ bǎi wàn yì tiān mò xiāng yún yǔ bǎi wàn yì tiān jū sū mó huā yún yǔ bǎi wàn yì tiān bō tóu mó
      香云,雨百万亿天末香云,雨百万亿天拘苏摩华云,雨百万亿天波头摩
                             - 381 -
   1   2   3   4   5   6   7