Page 3 - 大方广佛华严经卷第二十二
P. 3

大方广佛华严经卷二十二

      huā yún yǔ bǎi wàn yì tiān yōu bō luó huā yún yǔ bǎi wàn yì tiān jū wù tóu huā yún yǔ bǎi wàn yì tiān fēn tuó
      华云,雨百万亿天优钵罗华云,雨百万亿天拘物头华云,雨百万亿天芬陀

      lì huā yún  yǔ bǎi wàn yì tiān màn tuó luó huā yún yǔ bǎi wàn yì yí qiè tiān huā yún yǔ bǎi wàn yì tiān yī
      利华云,雨百万亿天曼陀罗华云,雨百万亿一切天华云,雨百万亿天衣

      yún  yǔ bǎi wàn yì mó ní bǎo yún yǔ bǎi wàn yì tiān gài yún yǔ bǎi wàn yì tiān fān yún yǔ bǎi wàn yì tiān
      云,雨百万亿摩尼宝云,雨百万亿天盖云,雨百万亿天幡云,雨百万亿天

      guàn yún yǔ bǎi wàn yì tiānzhuāng yán jù yún yǔ bǎi wàn yì tiān bǎo mán yún yǔ bǎi wàn yì tiān bǎo yīng luò yún
      冠云,雨百万亿天 庄 严具云,雨百万亿天宝鬘云,雨百万亿天宝璎珞云,
      yǔ bǎi wàn yì tiānzhān tán xiāng yún yǔ bǎi wàn yì tiānchénshuǐxiāng yún
      雨百万亿天栴檀香云,雨百万亿天沉水香云。

         jiàn bǎi wàn yì bǎo chuáng xuán bǎi wàn yì bǎo fān chuí bǎi wàn yì bǎo zēng dài rán bǎi wàn yì xiāng lú bù
         建百万亿宝 幢 ,悬百万亿宝幡,垂百万亿宝缯带,然百万亿香炉布,

      bǎi wàn yì bǎo mán chí bǎi wàn yì bǎo shàn zhí bǎi wàn yì bǎo fú xuán bǎi wàn yì bǎo língwǎng wēi fēngchuī
      百万亿宝鬘,持百万亿宝扇,执百万亿宝拂。悬百万亿宝铃网,微风吹

      dòng chū miào yīn shēng bǎi wàn yì bǎo lán shǔn zhōu zā wéi rào bǎi wàn yì bǎo duō luó shù cì dì háng liè
      动,出妙音声;百万亿宝栏楯,周匝围绕;百万亿宝多罗树,次第行列;

      bǎi wàn yì miào bǎo chuāng yǒu qǐ lì zhuāng yán bǎi wàn yì bǎo shù zhōu zā chuí yīn bǎi wàn yì bǎo lóu gé yán mào
      百万亿妙宝 窗 牖绮丽 庄 严。百万亿宝树周匝垂阴,百万亿宝楼阁延袤

      qǐ shì  bǎi wàn yì bǎo mén chuí bù yīng luò bǎi wàn yì jīn líng chū miào yīn shēng bǎi wàn yì jí xiángxiàngyīng luò
      绮饰,百万亿宝门垂布璎珞,百万亿金铃出妙音声,百万亿吉祥 相璎珞

      yán jìngchuí xià bǎi wàn yì bǎo xī dǐ jiā néng chú zhòng è bǎi wàn yì jīn zàng jīn lü zhī chéng bǎi wàn yì bǎo
      严净垂下,百万亿宝悉底迦能除众恶,百万亿金藏金缕织成。百万亿宝

      gài zhòng bǎo wéi gān zhí chí háng liè bǎi wàn yì yí qiè bǎo zhuāng yán jù wǎng jiàn cuò zhuāng yán bǎi wàn
      盖,众宝为竿,执持行列;百万亿一切宝,庄 严具网,间错 庄 严。百万
      yì guāngmíng bǎo fàngzhǒngzhǒngguāng bǎi wàn yì guāngmíngzhōubiànzhào yào bǎi wàn yì rì zàng lún bǎi wàn yì yuè
      亿光明宝放种 种 光,百万亿光明周遍照耀。百万亿日藏轮,百万亿月
      zàng lún bìng wú liàng sè bǎo zhī suǒ jí chéng bǎi wàn yì xiāng yàn guāngmíngyìng chè bǎi wàn yì lián huā zàng
      藏轮,并无量色宝之所集成。百万亿香焰,光明映彻,百万亿莲华藏,
      kāi fū xiǎnróng bǎi wàn yì bǎo wǎng bǎi wàn yì huā wǎng bǎi wàn yì xiāngwǎng mí fù qí shàng bǎi wàn yì
      开敷鲜荣。百万亿宝网,百万亿华网,百万亿香网,弥覆其上。百万亿
      tiān bǎo yī bǎi wàn yì tiānqīng sè yī bǎi wàn yì tiānhuáng sè yī bǎi wàn yì tiān chì sè yī bǎi wàn yì
      天宝衣,百万亿天青色衣,百万亿天黄色衣,百万亿天赤色衣,百万亿

      tiān qí miào sè yī bǎi wàn yì tiānzhǒngzhǒng bǎo qí miào yī bǎi wàn yì zhǒngzhǒngxiāng xūn yī bǎi wàn yì yí
      天奇妙色衣,百万亿天种 种宝奇妙衣,百万亿种 种 香熏衣,百万亿一

      qiè bǎo suǒ chéng yī bǎi wàn yì xiǎn bái yī xī shàn fū bù jiàn zhě huān xǐ bǎi wàn yì tiānlíngchuáng bǎi
      切宝所成衣,百万亿鲜白衣,悉善敷布,见者欢喜。百万亿天铃 幢 ,百

      wàn yì jīn wǎngchuáng chū wēi miào yīn bǎi wàn yì tiānzēngchuáng zhòng cǎi jù zú bǎi wàn yì xiāngchuáng chuí
      万亿金网 幢 ,出微妙音;百万亿天缯 幢 ,众彩具足;百万亿香 幢 ,垂

      bù xiāngwǎng bǎi wàn yì huā chuáng yǔ yí qiè huā bǎi wàn yì tiān yī chuáng xuán bù miào yī bǎi wàn yì tiān
      布香网;百万亿华 幢 ,雨一切华;百万亿天衣 幢 ,悬布妙衣;百万亿天

      mó ní bǎo chuáng zhòng bǎo zhuāng yán bǎi wàn yì tiānzhuāng yán jù chuáng zhòng jù jiào shì bǎi wàn yì tiān mán
      摩尼宝 幢 ,众宝 庄 严;百万亿天 庄 严具 幢 ,众具校饰;百万亿天鬘

      chuáng zhǒngzhǒng huā mán sì miànháng bù
      幢 ,种 种华鬘,四面行布;

         bǎi wàn yì tiān gài chuáng bǎo líng hè míng wén jiē huān xǐ bǎi wàn yì tiān luó chū miào yīn shēng bǎi wàn
         百万亿天盖 幢 ,宝铃和鸣,闻皆欢喜。百万亿天螺出妙音声,百万
                             - 382 -
   1   2   3   4   5   6   7   8