Page 4 - 大方广佛华严经卷第二十二
P. 4

大方广佛华严经卷二十二

      yì tiān gǔ chū dà yīn shēng bǎi wàn yì tiānkōng hóu chū wēi miào yīn bǎi wàn yì tiān móu tuó luó chū dà miào yīn
      亿天鼓出大音声,百万亿天箜篌出微妙音,百万亿天牟陀罗出大妙音,

      bǎi wàn yì tiān zhū zá yuè tóng shí jù zòu bǎi wàn yì tiān zì zài yuè chū miào yīn shēng qí shēng pǔ biàn yí qiè fó
      百万亿天诸杂乐同时俱奏。百万亿天自在乐出妙音声,其声普遍一切佛

      chà  bǎi wàn yì tiānbiàn huà yuè qí shēng rú xiǎng pǔ yìng yí qiè bǎi wàn yì tiān gǔ yīn yú fǔ jī
      刹;百万亿天变化乐,其声如响,普应一切。百万亿天鼓,因于抚击,

      ér chū miào yīn bǎi wàn yì tiān rú yì yuè zì rán chū shēng yīn jié xiāng hè bǎi wàn yì tiān zhū zá yuè chū miào
      而出妙音;百万亿天如意乐自然出声,音节相和;百万亿天诸杂乐出妙
      yīn shēng miè zhū fán nǎo
      音声,灭诸烦恼。

         bǎi wàn yì yuè yì yīn zàn tàn gòngyǎng bǎi wàn yì guǎng dà yīn zàn tàn chéng shì bǎi wàn yì shènshēn
         百万亿悦意音,赞叹供养;百万亿广大音,赞叹承事;百万亿甚深

      yīn  zàn tàn xiū xíng bǎi wàn yì zhòngmiào yīn tàn fó yè guǒ bǎi wàn yì wēi xì yīn tàn rú shí lǐ
      音,赞叹修行;百万亿众妙音,叹佛业果;百万亿微细音,叹如实理;

      bǎi wàn yì wú zhàng ài zhēn shí yīn tàn fó běn hèng bǎi wàn yì qīngjìng yīn zàn tàn guò qù gòngyǎng zhū fó
      百万亿无障碍真实音,叹佛本行;百万亿清净音,赞叹过去,供养诸佛;

      bǎi wàn yì fǎ mén yīn zàn tàn zhū fó zuì shèng wú wèi bǎi wàn yì wú liàng yīn tàn zhū pú sà gōng dé
      百万亿法门音,赞叹诸佛,最胜无畏;百万亿无量音,叹诸菩萨,功德

      wú jìn  bǎi wàn yì pú sà dì yīn zàn tàn kāi shì yí qiè pú sà dì xiāngyìnghèng bǎi wàn yì wú duàn jué yīn
      无尽;百万亿菩萨地音,赞叹开示一切菩萨地相应行;百万亿无断绝音,

      tàn fó gōng dé wú yǒu duàn jué bǎi wàn yì suí shùn yīn zàn tàn chēngyángjiàn fó zhī hèng bǎi wàn yì shènshēn
      叹佛功德,无有断绝;百万亿随顺音,赞叹称扬见佛之行;百万亿甚深

      fǎ yīn  zàn tàn yí qiè fǎ wú ài zhì xiāngyìng lǐ bǎi wàn yì guǎng dà yīn qí yīn chōng mǎn yí qiè fó chà
      法音,赞叹一切法无碍智相应理;百万亿广大音,其音充满一切佛刹;
      bǎi wàn yì wú ài qīngjìng yīn suí qí xīn lè xī lìnghuān xǐ bǎi wàn yì bù zhù sān jiè yīn lìng qí wén zhě
      百万亿无碍清净音,随其心乐,悉令欢喜;百万亿不住三界音,令其闻者
      shēn rù fǎ xìng bǎi wàn yì huān xǐ yīn lìng qí wén zhě xīn wú zhàng ài shēn xìn gōngjìng bǎi wàn yì fó jìng
      深入法性;百万亿欢喜音,令其闻者心无障碍,深信恭敬;百万亿佛境
      jiè yīn  suí suǒ chū shēng xī néng kāi shì yí qiè fǎ yì bǎi wàn yì tuó luó ní yīn shànxuān yí qiè fǎ jù
      界音,随所出声,悉能开示一切法义;百万亿陀罗尼音,善宣一切法句
      chā bié  jué liǎo rú lái mì mì zhī zàng bǎi wàn yì yí qiè fǎ yīn qí yīn hè chàng kè xié zhòng yuè
      差别,决了如来秘密之藏;百万亿一切法音,其音和畅,克谐众乐。

         yǒu bǎi wàn yì chū fā xīn pú sà cái jiàn cǐ zuò bèi gèngzēngzhǎng yí qiè zhì xīn bǎi wàn yì zhì dì
         有百万亿初发心菩萨,才见此座,倍更增长一切智心;百万亿治地

      pú sà  xīn jìnghuān xǐ bǎi wàn yì xiū xíng pú sà wù xiè qīngjìng bǎi wàn yì shēng guì pú sà zhù shèng
      菩萨,心净欢喜;百万亿修行菩萨,悟解清净;百万亿生贵菩萨,住胜

      zhì lè  bǎi wàn yì fāngbiàn jù zú pú sà qǐ dà chènghèng bǎi wàn yì zhèng xīn zhù pú sà qín xiū yí qiè
      志乐;百万亿方便具足菩萨,起大乘行;百万亿正心住菩萨,勤修一切

      pú sà dào bǎi wàn yì bù tuì pú sà jìng xiū yí qiè pú sà dì bǎi wàn yì tóngzhēn pú sà dé yí qiè pú
      菩萨道;百万亿不退菩萨,净修一切菩萨地,百万亿童真菩萨,得一切菩

      sà sān mèi guāngmíng bǎi wàn yì fǎ wáng zǐ pú sà rù bù sī yì zhū fó jìng jiè bǎi wàn yì guàndǐng pú sà
      萨三昧光明;百万亿法王子菩萨,入不思议诸佛境界;百万亿灌顶菩萨,

      néngxiàn wú liàng rú lái shí lì bǎi wàn yì pú sà dé zì zài shéntōng bǎi wàn yì pú sà shēngqīngjìng xiè bǎi
      能现无量如来十力;百万亿菩萨得自在神通;百万亿菩萨生清净解;百

      wàn yì pú sà xīn shēng ài lè bǎi wàn yì pú sà shēn xìn bù huài bǎi wàn yì pú sà shì lì guǎng dà bǎi wàn
      万亿菩萨心生爱乐;百万亿菩萨深信不坏;百万亿菩萨势力广大;百万
                             - 383 -
   1   2   3   4   5   6   7   8   9