Page 5 - 大方广佛华严经卷第二十二
P. 5

大方广佛华严经卷二十二

      yì pú sà míngchēngzēngzhǎng bǎi wàn yì pú sà yǎn shuō fǎ yì lìng zhì jué dìng bǎi wàn yì pú sà zhèngniàn bù
      亿菩萨名称增长;百万亿菩萨演说法义,令智决定;百万亿菩萨正念不

      luàn bǎi wàn yì pú sà shēng jué dìng zhì bǎi wàn yì pú sà dé wén chí lì chí yí qiè fó fǎ bǎi wàn yì
      乱;百万亿菩萨生决定智;百万亿菩萨得闻持力,持一切佛法;百万亿

      pú sà  chū shēng wú liàngguǎng dà jué xiè bǎi wàn yì pú sà ān zhù xìn gēn bǎi wàn yì pú sà dé tán bō
      菩萨,出生无量 广大觉解;百万亿菩萨安住信根;百万亿菩萨,得檀波

      luó mì néng yí qiè shī bǎi wàn yì pú sà dé shī bō luó mì jù chí zhòng jiè bǎi wàn yì pú sà dé rěn bō
      罗蜜能一切施;百万亿菩萨,得尸波罗蜜具持众戒;百万亿菩萨得忍波
      luó mì  xīn bù wàngdòng xī néng rěn shòu yí qiè fó fǎ bǎi wàn yì pú sà dé jīng jìn bō luó mì néngxíng wú
      罗蜜,心不妄动,悉能忍受一切佛法;百万亿菩萨得精进波罗蜜,能行无

      liàng chū lí jīng jìn bǎi wàn yì pú sà dé chán bō luó mì jù zú wú liàngchándìngguāngmíng bǎi wàn yì pú
      量,出离精进;百万亿菩萨得禅波罗蜜,具足无量禅定光明;百万亿菩

      sà dé bān ruò bō luó mì zhì huì guāngmíng néng pǔ zhào yào bǎi wàn yì pú sà chéng jiù dà yuàn xī jiē qīng
      萨得般若波罗蜜,智慧光明,能普照耀;百万亿菩萨成就大愿,悉皆清

      jìng bǎi wàn yì pú sà dé zhì huì dēng míngzhào fǎ mén bǎi wàn yì pú sà wéi shí fāng zhū fó fǎ guāng suǒ
      净;百万亿菩萨得智慧灯,明照法门;百万亿菩萨,为十方诸佛法光所

      zhào bǎi wàn yì pú sà zhōubiàn shí fāng yǎn lí chī fǎ bǎi wàn yì pú sà pǔ rù yí qiè zhū fó chà tǔ
      照;百万亿菩萨,周遍十方,演离痴法;百万亿菩萨,普入一切诸佛刹土;

      bǎi wàn yì pú sà fǎ shēn suí dào yí qiè fó guó bǎi wàn yì pú sà dé fó yīn shēng néngguǎng kāi wù bǎi
      百万亿菩萨,法身随到一切佛国;百万亿菩萨得佛音声,能广开悟;百

      wàn yì pú sà dé chū shēng yí qiè zhì fāngbiàn bǎi wàn yì pú sà dé chéng jiù yí qiè fǎ mén bǎi wàn yì pú sà
      万亿菩萨得出生一切智方便;百万亿菩萨得成就一切法门;百万亿菩萨

      chéng jiù fǎ zhì yóu rú bǎo chuáng néng pǔ xiǎn shì yí qiè fó fǎ bǎi wàn yì pú sà néng xī shì xiàn rú lái jìng
      成就法智,犹如宝 幢 ,能普显示一切佛法;百万亿菩萨能悉示现如来境
      jiè
      界。
         bǎi wàn yì zhū tiānwánggōngjìng lǐ bài bǎi wàn yì lóngwáng dì guān wú yàn bǎi wàn yì yè chā wángdǐngshàng
         百万亿诸天王恭敬礼拜,百万亿龙王谛观无厌,百万亿夜叉王顶上
      hé zhǎng bǎi wàn yì qián tà pó wáng qǐ jìng xìn xīn bǎi wàn yì ā xiū luó wángduànjiāo màn yì bǎi wàn yì jiā
      合掌,百万亿乾闼婆王起净信心,百万亿阿修罗王断憍慢意,百万亿迦
      lóu luó wáng kǒu xiánzēng dài bǎi wàn yì jǐn nà luó wánghuān xǐ yǒng yuè bǎi wàn yì mó hóu luó qié wánghuān xǐ zhān
      楼罗王口衔缯带,百万亿紧那罗王欢喜踊跃,百万亿摩睺罗伽王欢喜瞻

      yǎng bǎi wàn yì shì zhǔ qǐ shǒu zuò lǐ bǎi wàn yì dāo lì tiānwángzhānyǎng bù shùn bǎi wàn yì yè mó tiānwánghuān
      仰,百万亿世主稽首作礼,百万亿忉利天王瞻仰不瞬,百万亿夜摩天王欢

      xǐ zàn tàn  bǎi wàn yì dōu shuàitiānwáng bù shēn zuò lǐ bǎi wàn yì huà lè tiānwáng tóu dǐng lǐ jìng bǎi wàn yì
      喜赞叹,百万亿兜率天王布身作礼,百万亿化乐天王头顶礼敬,百万亿

      tā huà tiānwánggōngjìng hé zhǎng bǎi wàn yì fàn tiānwáng yì xīn guān chá bǎi wàn yì mó xī shǒu luó tiānwánggōngjìng
      他化天王恭敬合掌,百万亿梵天王一心观察,百万亿摩醯首罗天王恭敬

      gòngyǎng bǎi wàn yì pú sà fā shēng zàn tàn bǎi wàn yì tiān nǚ zhuān xīn gòngyǎng bǎi wàn yì tóngyuàntiānyǒng yuè
      供养,百万亿菩萨发声赞叹,百万亿天女专心供养,百万亿同愿天踊跃

      huān xǐ bǎi wàn yì wǎng xī tong zhù tiānmiàoshēngchēng zàn bǎi wàn yì fàn shēntiān bù shēnjìng lǐ bǎi wàn yì fàn
      欢喜,百万亿往昔同住天妙声 称赞,百万亿梵身天布身敬礼,百万亿梵

      fǔ tiān hé zhǎng yú dǐng bǎi wàn yì fàn zhòngtiān wéi rào shì wèi bǎi wàn yì dà fàn tiān zàn tàn chēngyáng wú liàng
      辅天合掌于顶,百万亿梵众天围绕侍卫,百万亿大梵天赞叹称扬无量

      gōng dé bǎi wàn yì guāngtiān wǔ tǐ tóu dì bǎi wàn yì shǎoguāngtiānxuānyáng zàn tàn fó shì nán zhí bǎi wàn yì
      功德,百万亿光天五体投地,百万亿少光天宣扬赞叹佛世难值,百万亿
                             - 384 -
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10