Page 6 - 大方广佛华严经卷第二十二
P. 6

大方广佛华严经卷二十二

      wú liàngguāngtiān yáo xiàng fó lǐ bǎi wàn yì guāng yīn tiān zàn tàn rú lái shèn nán dé jiàn bǎi wàn yì jìngtiān yǔ
      无量 光天遥向佛礼,百万亿光音天赞叹如来甚难得见,百万亿净天,与

      gōngdiàn jù ér lái yì cǐ  bǎi wàn yì shǎojìngtiān yǐ qīngjìng xīn qǐ shǒu zuò lǐ bǎi wàn yì wú liàng
      宫殿俱,而来诣此;百万亿少净天,以清净心,稽首作礼;百万亿无量

      jìngtiānyuàn yù jiàn fó tóu shēn ér xià bǎi wàn yì biànjìngtiāngōngjìng zūn zhòng qīn jìn gòngyǎng bǎi wàn yì
      净天愿欲见佛,投身而下;百万亿遍净天恭敬尊重,亲近供养;百万亿

      guǎngtiānniàn xī shàn gēn bǎi wàn yì shǎoguǎngtiān yú rú lái suǒ shēng xī yǒu xiǎng bǎi wàn yì wú liàngguǎngtiān
      广天念昔善根,百万亿少广天于如来所,生希有想;百万亿无量 广天
      jué dìng zūn zhòng shēng zhū shàn yè bǎi wàn yì guǎng guǒ tiān qǔ gōnggōngjìng bǎi wàn yì wú fán tiān xìn gēn jiān
      决定尊重,生诸善业;百万亿 广果天曲躬恭敬,百万亿无烦天信根坚

      gù  gōngjìng lǐ bài bǎi wàn yì wú rè tiān hé zhǎngniàn fó qíng wú yàn zú bǎ i wàn yì shànjiàntiān tóu miàn
      固,恭敬礼拜;百万亿无热天合掌念佛,情无厌足;百万亿善见天头面

      zuò lǐ  bǎi wàn yì shànxiàntiānniàngòngyǎng fó xīn wú xiè xiē bǎi wàn yì ā jiā ní zhā tiāngōngjìngdǐng lǐ
      作礼,百万亿善现天念供养佛,心无懈歇;百万亿阿迦尼吒天恭敬顶礼,

      bǎi wàn yì zhǒngzhǒngtiān jiē dà huān xǐ fā shēng zàn tàn bǎi wàn yì zhū tiān gè shàn sī wéi ér wéi zhuāng yán
      百万亿种 种天皆大欢喜,发声赞叹;百万亿诸天各善思惟,而为 庄 严;

      bǎi wàn yì pú sà tiān hù chí fó zuò zhuāng yán bù jué
      百万亿菩萨天护持佛座,庄 严不绝。

         bǎi wàn yì huā shǒu pú sà yǔ yí qiè huā bǎi wàn yì xiāngshǒu pú sà yǔ yí qiè xiāng bǎi wàn yì
         百万亿华手菩萨,雨一切华;百万亿香手菩萨,雨一切香;百万亿

      mán shǒu pú sà yǔ yí qiè mán bǎi wàn yì mò xiāngshǒu pú sà yǔ yí qiè mò xiāng bǎi wàn yì tú xiāngshǒu
      鬘手菩萨,雨一切鬘;百万亿末香手菩萨,雨一切末香;百万亿涂香手

      pú sà  yǔ yí qiè tú xiāng bǎi wàn yì yī shǒu pú sà yǔ yí qiè yī bǎi wàn yì gài shǒu pú sà yǔ
      菩萨,雨一切涂香;百万亿衣手菩萨,雨一切衣;百万亿盖手菩萨,雨
      yí qiè gài bǎi wàn yì chuángshǒu pú sà yǔ yí qiè chuáng bǎi wàn yì fān shǒu pú sà yǔ yí qiè fān bǎi
      一切盖;百万亿 幢 手菩萨,雨一切 幢 ;百万亿幡手菩萨,雨一切幡;百
      wàn yì bǎo shǒu pú sà yǔ yí qiè bǎo bǎi wàn yì zhuāng yán shǒu pú sà yǔ yí qiè zhuāng yán jù
      万亿宝手菩萨,雨一切宝;百万亿 庄 严手菩萨,雨一切 庄 严具。
         bǎi wàn yì zhū tiān zǐ cóngtiāngōng chū zhì yú zuò suǒ bǎi wàn yì zhū tiān zǐ yǐ jìng xìn xīn bìnggōngdiàn
         百万亿诸天子从天宫出,至于座所;百万亿诸天子,以净信心并宫殿
      jù  bǎi wàn yì shēng guì tiān zǐ yǐ shēn chí zuò bǎi wàn yì guàndǐngtiān zǐ jǔ shēn chí zuò bǎi wàn yì sī wéi
      俱;百万亿生贵天子以身持座;百万亿灌顶天子举身持座。百万亿思惟

      pú sà gōngjìng sī wéi bǎi wàn yì shēng guì pú sà fā qīngjìng xīn bǎi wàn yì pú sà zhū gēn yuè lè bǎi wàn
      菩萨恭敬思惟,百万亿生贵菩萨发清净心,百万亿菩萨诸根悦乐,百万

      yì pú sà shēn xīn qīngjìng bǎi wàn yì pú sà xìn xiè qīngjìng bǎi wàn yì pú sà zhū yè qīngjìng bǎi wàn yì pú
      亿菩萨深心清净,百万亿菩萨信解清净,百万亿菩萨诸业清净,百万亿菩

      sà shòushēng zì zài bǎi wàn yì pú sà fǎ guāngzhào yào bǎi wàn yì pú sà chéng jiù yú dì bǎi wàn yì pú sà
      萨受生自在,百万亿菩萨法光照耀,百万亿菩萨成就于地,百万亿菩萨

      shànnéngjiào huà yí qiè zhòngshēng
      善能教化一切众 生。

         bǎi wàn yì shàn gēn suǒ shēng bǎi wàn yì zhū fó hù chí bǎi wàn yì fú dé suǒ yuán mǎn bǎi wàn yì shū
         百万亿善根所生,百万亿诸佛护持,百万亿福德所圆满,百万亿殊

      shèng xīn suǒ qīngjìng bǎi wàn yì dà yuàn suǒ yán jié bǎi wàn yì shànhèng suǒ shēng qǐ bǎi wàn yì shàn fǎ suǒ jiān
      胜心所清净,百万亿大愿所严洁,百万亿善行所生起,百万亿善法所坚

      gù  bǎi wàn yì shén lì suǒ shì xiàn bǎi wàn yì gōng dé suǒ chéng jiù bǎi wàn yì zàn tàn fǎ ér yǐ zàn tàn
      固,百万亿神力所示现,百万亿功德所成就,百万亿赞叹法而以赞叹。
                             - 385 -
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11