Page 7 - 大方广佛华严经卷第二十二
P. 7

大方广佛华严经卷二十二

         rú cǐ shì jiè dōu shuàitiānwángfèng wéi rú lái fū zhì gāo zuò yí qiè shì jiè dōu shuàitiānwáng xī wéi
         如此世界,兜率天王奉为如来敷置高座;一切世界兜率天王,悉为

      yú fó rú shì fū zuò rú shì zhuāng yán rú shì yí zé rú shì xìn lè rú shì xīn jìng rú shì xīn lè
      于佛如是敷座,如是 庄 严,如是仪则,如是信乐,如是心净,如是欣乐,

      rú shì xǐ yuè  rú shì zūn zhòng rú shì ér shēng xī yǒu zhī xiǎng rú shì yǒng yuè rú shì kě yǎng xī jiē
      如是喜悦,如是尊重,如是而生希有之想,如是踊跃,如是渴仰,悉皆

      tóngděng
      同等。
         ěr shí dōu shuàitiānwáng wéi rú lái fū zhì zuò yǐ xīn shēng zūn zhòng yǔ shí wàn yì ā sēng qí dōu shuàitiān
         尔时,兜率天王为如来敷置座已,心生尊重与十万亿阿僧祇兜率天

      zǐ fèngyíng rú lái yǐ qīngjìng xīn yǔ ā sēng qí sè huā yún yǔ bù sī yì sè xiāng yún yǔ zhǒngzhǒng sè mán
      子奉迎如来。以清净心雨阿僧祇色华云,雨不思议色香云,雨种 种色鬘

      yún  yǔ guǎng dà qīngjìngzhān tán yún yǔ wú liàngzhǒngzhǒng gài yún yǔ xì miàotiān yī yún yǔ wú biānzhòng
      云,雨广大清净栴檀云,雨无量 种 种盖云,雨细妙天衣云,雨无边众

      miào bǎo yún yǔ tiānzhuāng yán jù yún yǔ wú liàngzhǒngzhǒngshāoxiāng yún yǔ yí qiè zhān tán chénshuǐjiān gù mò
      妙宝云,雨天 庄 严具云,雨无量 种 种烧香云,雨一切栴檀沉水坚固末

      xiāng yún zhū tiān zǐ zhòng gè cóng qí shēn chū cǐ zhū yún shí bǎi qiān yì ā sēng qí dōu shuàitiān zǐ jí yú
      香云。诸天子众,各从其身出此诸云时,百千亿阿僧祇兜率天子,及余

      zài huì zhū tiān zǐ zhòng xīn dà huān xǐ gōngjìngdǐng lǐ ā sēng qí tiān nǚ yǒng yuè xīn mù dì guān rú lái
      在会诸天子众,心大欢喜,恭敬顶礼,阿僧祇天女踊跃欣慕,谛观如来。

      dōu shuàigōngzhōng bù kě shuō zhū pú sà zhòng zhù xū kōngzhōng jīng qín yì xīn yǐ chū guò zhū tiān zhū gòngyǎng
      兜率宫中不可说诸菩萨众,住虚空中,精勤一心,以出过诸天诸供养

      jù  gòngyǎng yú fó gōngjìng zuò lǐ ā sēng qí yīn yuè yī shí tóng zòu
      具,供养于佛,恭敬作礼,阿僧祇音乐一时同奏。
         ěr shí rú lái wēi shén lì gù wǎng xī shàn gēn zhī suǒ liú gù bù kě sī yì zì zài lì gù dōu shuài
         尔时,如来威神力故,往昔善根之所流故,不可思议自在力故,兜率
      gōngzhōng yí qiè zhū tiān jí zhū tiān nǚ jiē yáo jiàn fó rú duì mù qián tóngxīngniàn yán rú lái chū shì
      宫中一切诸天、及诸天女,皆遥见佛,如对目前,同兴念言:如来出世
      nán kě zhí yù  wǒ jīn dé jiàn jù yí qiè zhì yú fǎ wú ài zhèngděng jué zhě rú shì sī wéi rú shì guān chá
      难可值遇,我今得见具一切智于法无碍正等觉者。如是思惟,如是观察,
      yǔ zhū zhòng huì xī gòngtóng shí fèngyíng rú lái gè yǐ tiān yī shèng yí qiè huā shèng yí qiè xiāng shèng yí qiè
      与诸众会悉共同时奉迎如来;各以天衣盛一切华,盛一切香,盛一切

      bǎo shèng yí qiè zhuāng yán jù shèng yí qiè tiānzhān tán mò xiāng shèng yí qiè tiānchénshuǐ mò xiāng shèng yí qiè
      宝,盛一切 庄 严具,盛一切天栴檀末香,盛一切天沉水末香,盛一切

      tiānmiào bǎo mò xiāng shèng yí qiè tiānxiāng huā shèng yí qiè tiān màn tuó luó huā xī yǐ fèng sàn gòngyǎng yú fó
      天妙宝末香,盛一切天香华,盛一切天曼陀罗华,悉以奉散供养于佛。

         bǎi qiān yì nuó yú tuō ā sēng qí dōu shuài tuó tiān zǐ zhù xū kōngzhōng xián yú fó suǒ qǐ zhì huì jìng jiè
         百千亿那由他阿僧祇兜率陀天子,住虚空中,咸于佛所起智慧境界

      xīn  shāo yí qiè xiāng xiāng qì chéng yún zhuāng yán xū kōng yòu yú fó suǒ qǐ huān xǐ xīn yǔ yí qiè tiān huā
      心,烧一切香,香气成云 庄 严虚空,又于佛所起欢喜心,雨一切天华

      yún zhuāng yán xū kōng yòu yú fó suǒ qǐ zūn zhòng xīn yǔ yí qiè tiān gài yún zhuāng yán xū kōng yòu yú fó suǒ
      云 庄 严虚空,又于佛所起尊重心,雨一切天盖云 庄 严虚空,又于佛所

      qǐ gòngyǎng xīn sàn yí qiè tiān mán yún zhuāng yán xū kōng yòu yú fó suǒ shēng xìn xiè xīn bù ā sēng qí jīn wǎng
      起供养心,散一切天鬘云 庄 严虚空;又于佛所生信解心,布阿僧祇金网

      mí fù xū kōng yí qiè bǎo líng cháng chū miào yīn yòu yú fó suǒ shēng zuì shèng fú tián xīn yǐ ā sēng qí zhàng
      弥覆虚空,一切宝铃,常出妙音;又于佛所生最胜福田心,以阿僧祇帐
                             - 386 -
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12