Page 8 - 大方广佛华严经卷第二十二
P. 8

大方广佛华严经卷二十二

      zhuāng yán xū kōng yǔ yí qiè yīng luò yún wú yǒu duàn jué yòu yú fó suǒ shēngshēn xìn xīn yǐ ā sēng qí zhū
      庄 严虚空,雨一切璎珞云,无有断绝;又于佛所生深信心,以阿僧祇诸

      tiāngōngdiànzhuāng yán xū kōng yí qiè tiān yuè chū wēi miào yīn yòu yú fó suǒ shēng zuì shèng nán yù xīn yǐ ā sēng
      天宫殿 庄 严虚空,一切天乐出微妙音;又于佛所生最胜难遇心,以阿僧

      qí zhǒngzhǒng sè tiān yī yún zhuāng yán xū kōng yǔ yú wú bǐ zhǒngzhǒngmiào yī yòu yú fó suǒ shēng wú liànghuān xǐ
      祇种 种色天衣云 庄 严虚空,雨于无比种 种妙衣;又于佛所生无量欢喜

      yǒng yuè xīn yǐ ā sēng qí zhū tiān bǎo guànzhuāng yán xū kōng yǔ wú liàngtiānguàn guǎng dà chéng yún yòu yú
      踊跃心,以阿僧祇诸天宝冠 庄 严虚空,雨无量天冠,广大成云;又于
      fó suǒ qǐ huān xǐ xīn yǐ ā sēng qí zhǒngzhǒng sè bǎo zhuāng yán xū kōng yǔ yí qiè yīng luò yún wú yǒu duàn
      佛所起欢喜心,以阿僧祇种 种色宝 庄 严虚空;雨一切璎珞云,无有断

      jué
      绝。

         bǎi qiān yì nuó yú tuō ā sēng qí tiān zǐ xián yú fó suǒ shēngjìng xìn xīn sàn wú shù zhǒngzhǒng sè tiān
         百千亿那由他阿僧祇天子,咸于佛所生净信心,散无数种 种色天

      huā  rán wú shù zhǒngzhǒng sè tiānxiāng gòngyǎng rú lái yòu yú fó suǒ qǐ dà zhuāng yán biàn huà xīn chí wú
      华,然无数种 种色天香,供养如来;又于佛所起大 庄 严变化心,持无

      shù zhǒngzhǒng sè tiānzhān tán mò xiāng fèng sàn rú lái yòu yú fó suǒ qǐ huān xǐ yǒng yuè xīn chí wú shù zhǒngzhǒng
      数种 种色天栴檀末香,奉散如来;又于佛所起欢喜踊跃心,持无数种 种

      sè gài  suí zhú rú lái yòu yú fó suǒ qǐ zēngshàng xīn chí wú shù zhǒngzhǒng sè tiān bǎo yī fū bù dào lù
      色盖,随逐如来;又于佛所起增上心,持无数种 种色天宝衣,敷布道路

      gòngyǎng rú lái yòu yú fó suǒ qǐ qīngjìng xīn chí wú shù zhǒngzhǒng sè tiān bǎo chuáng fèngyíng rú lái yòu yú
      供养如来,又于佛所起清净心,持无数种 种色天宝 幢 ,奉迎如来;又于

      fó suǒ qǐ zēngshànghuān xǐ xīn chí wú shù zhǒngzhǒng sè tiānzhuāng yán jù gòngyǎng rú lái yòu yú fó suǒ shēng
      佛所起增上欢喜心,持无数种 种色天 庄 严具,供养如来。又于佛所生
      bù huài xìn xīn chí wú shù tiān bǎo mán gòngyǎng rú lái yòu yú fó suǒ shēng wú bǐ huān xǐ xīn chí wú shù
      不坏信心,持无数天宝鬘,供养如来;又于佛所生无比欢喜心,持无数
      zhǒngzhǒng sè tiān bǎo fān gòngyǎng rú lái
      种 种色天宝幡,供养如来。
         bǎi qiān yì nuó yú tuō ā sēng qí zhū tiān zǐ yǐ tiáoshùn jì jìng wú fàng yì xīn chí wú shù zhǒngzhǒng sè
         百千亿那由他阿僧祇诸天子,以调顺寂静无放逸心,持无数种 种色
      tiān yuè chū miào yīn shēng gòngyǎng rú lái bǎi qiān yì nuó yú tuō bù kě shuōxiān zhù dōu lǜ gōng zhū pú sà zhòng
      天乐,出妙音声,供养如来。百千亿那由他不可说先住兜率宫诸菩萨众,

      yǐ cóngchāo guò sān jiè fǎ suǒ shēng lí zhū fán nǎo hèng suǒ shēng zhōubiàn wú ài xīn suǒ shēng shènshēnfāngbiàn fǎ
      以从超过三界法所生,离诸烦恼行所生,周遍无碍心所生,甚深方便法

      suǒ shēng wú liàngguǎng dà zhì suǒ shēng jiān gù qīngjìng xìn suǒ zēngzhǎng bù sī yì shàn gēn suǒ shēng qǐ ā sēng
      所生,无量 广大智所生,坚固清净信所增长不思议善根所生,起阿僧

      qí shànqiǎobiàn huà suǒ chéng jiù gòngyǎng fó xīn zhī suǒ xiàn wú zuò fǎ mén zhī suǒ yìn chū guò zhū tiān zhū gòng
      祇善巧变化所成就,供养佛心之所现,无作法门之所印,出过诸天诸供

      yǎng jù gòngyǎng yú fó yǐ cóng bō luó mì suǒ shēng yí qiè bǎo gài yú yí qiè fó jìng jiè qīngjìng xiè suǒ shēng
      养具,供养于佛。以从波罗蜜所生一切宝盖,于一切佛境界清净解所生

      yí qiè huā zhàng wú shēng fǎ rěn suǒ shēng yí qiè yī rù jīn gāng fǎ wú ài xīn suǒ shēng yí qiè língwǎng xiè yí
      一切华帐,无生法忍所生一切衣,入金刚法无碍心所生一切铃网,解一

      qiè fǎ rú huàn xīn suǒ shēng yí qiè jiān gù xiāng zhōubiàn yí qiè fó jìng jiè rú lái zuò xīn suǒ shēng yí qiè fó zhòng
      切法如幻心所生一切坚固香,周遍一切佛境界;如来座心所生一切佛众

      bǎo miào zuò gòngyǎng fó bú xiè xīn suǒ shēng yí qiè bǎo chuáng xiè zhū fǎ rú mènghuān xǐ xīn suǒ shēng fó suǒ zhù
      宝妙座,供养佛不懈心所生一切宝 幢 ,解诸法如梦欢喜心所生佛所住
                             - 387 -
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13