Page 9 - 大方广佛华严经卷第二十二
P. 9

大方广佛华严经卷二十二

      yí qiè bǎo gōngdiàn wú zhù shàn gēn wú shēngshàn gēn suǒ shēng yí qiè bǎo lián huā yún yí qiè jiān gù xiāng yún yí
      一切宝宫殿,无著善根无生善根所生一切宝莲华云、一切坚固香云、一

      qiè wú biān sè huā yún yí qiè zhǒngzhǒng sè miào yī yún yí qiè wú biānqīngjìngzhān tán xiāng yún yí qiè miàozhuāng
      切无边色华云、一切种 种色妙衣云、一切无边清净栴檀香云、一切妙 庄

      yán bǎo gài yún yí qiè shāoxiāng yún yí qiè miào mán yún yí qiè qīngjìngzhuāng yán jù yún jiē biàn fǎ jiè
      严宝盖云、一切烧香云、一切妙鬘云、一切清净 庄 严具云,皆遍法界,

      chū guò zhū tiāngòngyǎng zhī jù gòngyǎng yú fó qí zhū pú sà yī yì shēn gè chū bù kě shuō bǎi qiān yì nuó yú tuō
      出过诸天供养之具供养于佛。其诸菩萨一一身各出不可说百千亿那由他
      pú sà  jiē chōng mǎn fǎ jiè xū kōng jiè qí xīn děng yú sān shì zhū fó yǐ cóng wú diān dǎo fǎ suǒ qǐ wú
      菩萨,皆充满法界、虚空界其心等于三世诸佛,以从无颠倒法所起,无

      liàng rú lái lì suǒ jiā kāi shì zhòngshēng ān yǐn zhī dào jù zú bù kě shuōmíng wèi jù pǔ rù wú liàng fǎ
      量如来力所加,开示众 生安隐之道,具足不可说名味句,普入无量法,

      yí qiè tuó luó ní zhǒngzhōngshēng bù kě qióng jìn biàn cái zhī zàng xīn wú suǒ wèi shēng dà huān xǐ yǐ bù kě
      一切陀罗尼种 中 生不可穷尽辩才之藏,心无所畏,生大欢喜,以不可

      shuō wú liàng wú jìn rú shí zàn tàn fǎ zàn tàn rú lái wú yǒu yàn zú
      说无量、无尽如实赞叹法,赞叹如来,无有厌足。

         ěr shí  yí qiè zhū tiān jí zhū pú sà zhòng jiàn yú rú lái yìngzhèngděng jué bù kě sī yì rén zhōng zhī
         尔时,一切诸天及诸菩萨众,见于如来应正等觉,不可思议人中之

      xióng qí shēn wú liàng bù kě chēng shù xiàn bù sī yì zhǒngzhǒngshénbiàn lìng wú shù zhòngshēng xīn dà huān xǐ
      雄,其身无量,不可称数。现不思议种 种神变,令无数众 生心大欢喜,

      pǔ biàn yí qiè xū kōng jiè yí qiè fǎ jiè yǐ fó zhuāng yán ér wéi zhuāng yán lìng yí qiè zhòngshēng ān zhù shàn
      普遍一切虚空界、一切法界,以佛 庄 严而为 庄 严;令一切众 生安住善

      gēn  shì xiàn wú liàng zhū fó shén lì chāo guò yí qiè zhū yǔ yán dào zhū dà pú sà suǒ gòng qīn jìng suí suǒ
      根;示现无量诸佛神力,超过一切诸语言道,诸大菩萨所共钦敬,随所
      yìng huà jiē lìnghuān xǐ zhù yú zhū fó guǎng dà zhī shēn gōng dé shàn gēn xī yǐ qīngjìng sè xiàng dì yī
      应化,皆令欢喜,住于诸佛广大之身,功德善根悉已清净,色相第一,
      wú néngyìng duó zhì huì jìng jiè bù kě qióng jìn wú bǐ sān mèi zhī suǒ chū shēng qí shēn wú jì biàn zhù yí
      无能映夺;智慧境界不可穷尽。无比三昧之所出生,其身无际,遍住一
      qiè zhòngshēngshēnzhōng lìng wú liàngzhòngshēng jiē dà huān xǐ lìng yí qiè zhì zhǒngxìng bù duàn zhù yú zhū fó jiū
      切众 生身中,令无量 众 生皆大欢喜,令一切智种性不断。住于诸佛究
      jìng suǒ zhù shēng yú sān shì zhū fó zhī jiā lìng bù kě shǔ zhòngshēng xìn xiè qīngjìng lìng yí qiè pú sà zhì huì
      竟所住,生于三世诸佛之家,令不可数众 生信解清净,令一切菩萨智慧

      chéng jiù zhū gēn yuè yù fǎ yún pǔ fù xū kōng fǎ jiè jiào huà tiáo fú wú yǒu yí yú suí zhòngshēng xīn
      成就,诸根悦豫,法云普覆虚空法界,教化调伏无有遗余;随众 生心,

      xī lìng mǎn zú lìng qí ān zhù wú fēn bié zhì chū guò yí qiè zhòngshēng zhī shàng huò yí qiè zhì fàng dà guāng
      悉令满足,令其安住无分别智。出过一切众 生之上,获一切智,放大光

      míng sù shì shàn gēn jiē lìngxiǎnxiàn pǔ shǐ yí qiè fā guǎng dà xīn lìng yí qiè zhòngshēng ān zhù pǔ xián bù
      明,宿世善根,皆令显现。普使一切发广大心,令一切众 生安住普贤不

      kě huài zhì biàn zhù yí qiè zhòngshēng guó tǔ cóng yú bù tuì zhèng fǎ zhōngshēng zhù yú yí qiè píngděng fǎ jiè
      可坏智。遍住一切众 生国土,从于不退正法中 生,住于一切平等法界,

      míngliǎozhòngshēng xīn zhī suǒ yí xiàn bù kě shuō bù kě shuōzhǒngzhǒng chā bié rú lái zhī shēn fēi shì yán cí ér
      明了众 生心之所宜,现不可说不可说种 种差别如来之身,非世言辞而

      tàn kě jìn nénglìng yí qiè cháng sī niàn fó chōng mǎn fǎ jiè guǎng dù qún shēng suí chū fā xīn suǒ yù lì yì
      叹可尽。能令一切常思念佛,充满法界广度群生,随初发心所欲利益,

      yǐ fǎ huì shī lìng qí tiáo fú xìn xiè qīngjìng shì xiàn sè shēn bù kě sī yì děngguānzhòngshēng xīn wú suǒ
      以法惠施,令其调伏,信解清净。示现色身不可思议,等观众 生心无所
                             - 388 -
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14