Page 1 - 大方广佛华严经卷第二十五
P. 1

大方广佛华严经卷二十五

                  dà fāng guǎng fó huā yán jīng juàn dì èr shí wǔ
                 大方广佛华严经卷第二十五


                    táng yú tián guó sān zàng shí chā nán tuó fèng zhì yì
                    唐于阗国三藏实叉难陀奉制译

                    shí huí xiàng pǐn dì èr shí wǔ zhī sān
                   十回向品第二十五之三


         fó zǐ  yún hé wéi pú sà mó hē sà wú jìn gōng dé zàng huí xiàng fó zǐ cǐ pú sà mó hē sà yǐ
         佛子!云何为菩萨摩诃萨无尽功德藏回向?佛子!此菩萨摩诃萨以

      chàn chú yí qiè zhū yè zhòngzhàng suǒ qǐ shàn gēn lǐ jìng sān shì yí qiè zhū fó suǒ qǐ shàn gēn quànqǐng yí qiè zhū
      忏除一切诸业重 障所起善根;礼敬三世一切诸佛所起善根;劝请一切诸

      fó shuō fǎ suǒ qǐ shàn gēn wén fó shuō fǎ jīng qín xiū xí wù bù sī yì guǎng dà jìng jiè suǒ qǐ shàn gēn yú
      佛说法所起善根;闻佛说法精勤修习、悟不思议广大境界所起善根;于

      qù lái jīn yí qiè zhū fó yí qiè zhòngshēng suǒ yǒu shàn gēn jiē shēng suí xǐ suǒ qǐ shàn gēn qù lái jīn shì yí
      去来今一切诸佛、一切众 生,所有善根皆生随喜所起善根;去来今世一

      qiè zhū fó shàn gēn wú jìn zhū pú sà zhòngjīng qín xiū xí suǒ dé shàn gēn sān shì zhū fó chéngděngzhèng jué zhuǎn
      切诸佛善根无尽,诸菩萨众精勤修习所得善根;三世诸佛成等正觉、转

      zhèng fǎ lún tiáo fú zhòngshēng pú sà xī zhī fā suí xǐ xīn suǒ shēngshàn gēn sān shì zhū fó cóng chū fā xīn
      正法轮、调伏众 生,菩萨悉知、发随喜心所生善根;三世诸佛从初发心、

      xiū pú sà hèng chéng zuì zhèng jué nǎi zhì shì xiàn rù bō niè pán bō niè pán yǐ zhèng fǎ zhù shì nǎi zhì miè jìn
      修菩萨行、成最正觉乃至示现入般涅槃,般涅槃已,正法住世乃至灭尽,

      yú rú shì děng jiē shēng suí xǐ suǒ yǒu shàn gēn pú sà rú shì niàn bù kě shuō zhū fó jìng jiè jí zì jìng jiè nǎi
      于如是等皆生随喜所有善根,菩萨如是念不可说诸佛境界及自境界,乃
      zhì pú tí wú zhàng ài jìng rú shì guǎng dà wú liàng chā bié yí qiè shàn gēn fán suǒ jī jí fán suǒ xìn jiě
      至菩提无障碍境,如是广大无量差别一切善根。凡所积集,凡所信解,
      fán suǒ suí xǐ fán suǒ yuán mǎn fán suǒ chéng jiù fán suǒ xiū xíng fán suǒ huò dé fán suǒ zhī jué fán suǒ
      凡所随喜,凡所圆满,凡所成就,凡所修行,凡所获得,凡所知觉,凡所
      shè chí fán suǒ zēngzhǎng xī yǐ huí xiàngzhuāng yán yí qiè zhū fó guó tǔ rú guò qù shì wú biān jì jié yí
      摄持,凡所增长,悉以回向 庄 严一切诸佛国土。如过去世无边际劫,一
      qiè shì jiè yí qiè rú lái suǒ hèng zhī chù suǒ wèi wú liàng wú shù fó shì jiè zhǒng fó zhì suǒ zhī pú
      切世界、一切如来所行之处。所谓:无量无数佛世界种,佛智所知,菩

      sà suǒ shí  dà xīn suǒ shòu zhuāng yán fó chà qīngjìng yè hèng suǒ liú suǒ yǐn yìngzhòngshēng qǐ rú lái
      萨所识,大心所受。庄 严佛刹,清净业行,所流所引,应众 生起。如来

      shén lì zhī suǒ shì xiàn zhū fó chū shì jìng yè suǒ chéng pǔ xián pú sà miàohèng suǒ xīng yí qiè zhū fó yú zhōng
      神力之所示现,诸佛出世净业所成,普贤菩萨妙行所兴。一切诸佛于中

      chéng dào shì xiànzhǒngzhǒng zì zài shén lì jìn wèi lái jì suǒ yǒu rú lái yìngzhèngděng jué biàn fǎ jiè zhù dāng
      成道,示现种 种自在神力,尽未来际所有如来应正等觉,遍法界住,当

      chéng fó dào dāng dé yí qiè qīngjìngzhuāng yán gōng dé fó tǔ jìn fǎ jiè xū kōng jiè wú biān wú jì wú
      成佛道,当得一切清净 庄 严功德佛土。尽法界、虚空界,无边无际,无

      duàn wú jìn jiē cóng rú lái zhì huì suǒ shēng wú liàngmiào bǎo zhī suǒ zhuāng yán suǒ wèi yí qiè xiāngzhuāng yán
      断无尽,皆从如来智慧所生,无量妙宝之所 庄 严。所谓:一切香 庄 严、

      yí qiè huā zhuāng yán yí qiè yī zhuāng yán yí qiè gōng dé zàngzhuāng yán yí qiè zhū fó lì zhuāng yán yí qiè
      一切华 庄 严、一切衣 庄 严、一切功德藏 庄 严、一切诸佛力 庄 严、一切

      fó guó tǔ zhuāng yán rú lái suǒ dǔ bù kě sī yì tónghèng sù yuán zhū qīngjìngzhòng yú zhōng zhǐ zhù wèi lái
      佛国土 庄 严。如来所睹不可思议,同行宿缘诸清净众,于中止住,未来
                             - 434 -
   1   2   3   4   5   6