Page 1 - 大方广佛华严经卷第四十一
P. 1

大方广佛华严经卷四十一

                  dà fāng guǎng fó huā yán jīng juàn dì sì shí yī
                 大方广佛华严经卷第四十一


                    táng yú tián guó sān zàng shí chā nán tuó fèng zhì yì
                    唐于阗国三藏实叉难陀奉制译

                     shí dìng pǐn dì  èr shí qī zhī èr
                     十定品第二十七之二


         fó zǐ yún hé wéi pú sà mó hē sà cì dì biànwǎng zhū fó guó tǔ shéntōng sān mèi fó zǐ cǐ pú sà
         佛子!云何为菩萨摩诃萨次第遍往诸佛国土神通三昧?佛子!此菩萨

      mó hē sà guò yú dōngfāng wú shù shì jiè fù guò ěr suǒ shì jiè wēi chén shù shì jiè yú bǐ zhū shì jiè zhōng rù
      摩诃萨过于东方无数世界,复过尔所世界微尘数世界,于彼诸世界中入

      cǐ sān mèi  huò chà nà rù huò xū yú rù huò xiāng xù rù huò rì chū fēn shí rù huò rì zhōng fēn shí
      此三昧。或刹那入,或须臾入,或相续入,或日初分时入,或日中分时

      rù  huò rì hòu fēn shí rù huò yè chū fēn shí rù huò yè zhōng fēn shí rù huò yè hòu fēn shí rù huò
      入,或日后分时入,或夜初分时入,或夜中分时入,或夜后分时入,或

      yī rì rù huò wǔ rì rù huò bàn yuè rù huò yī yuè rù huò yī nián rù huò bǎi nián rù huò qiānnián
      一日入,或五日入,或半月入,或一月入,或一年入,或百年入,或千年

      rù  huò bǎi qiānnián rù huò yì nián rù huò bǎi qiān yì nián rù huò bǎi qiān nuó yú tuō yì nián rù huò yī
      入,或百千年入,或亿年入,或百千亿年入,或百千那由他亿年入,或一

      jié rù  huò bǎi jié rù huò bǎi qiān jié rù huò bǎi qiān nuó yú tuō yì jié rù huò wú shù jié rù huò wú
      劫入,或百劫入,或百千劫入,或百千那由他亿劫入,或无数劫入,或无

      liáng jié rù huò wú biān jié rù huò wú děng jié rù huò bù kě shǔ jié rù huò bù kě chēng jié rù huò
      量劫入,或无边劫入,或无等劫入,或不可数劫入,或不可称劫入,或
      bù kě sī jié rù huò bù kě liàng jié rù huò bù kě shuō jié rù huò bù kě shuō bù kě shuō jié rù ruò
      不可思劫入,或不可量劫入,或不可说劫入,或不可说不可说劫入,若
      jiǔ  ruò jìn ruò fǎ  ruò shí zhǒngzhǒng bù tóng pú sà yú bǐ bù shēng fēn bié xīn wú rǎn zhuó bù zuò
      久、若近、若法、若时种 种不同,菩萨于彼不生分别,心无染著,不作
      èr  bù zuò bù èr  bù zuò pǔ  bù zuò bié suī lí cǐ fēn bié ér yǐ shéntōngfāngbiàncóng sān mèi qǐ yú
      二、不作不二、不作普、不作别,虽离此分别而以神通方便从三昧起,于
      yí qiè fǎ bù wàng bù shī zhì yú jiū jìng pì rú rì tiān zǐ zhōuxíngzhào yào zhòu yè bù zhù rì chū míng
      一切法不忘不失,至于究竟。譬如日天子周行照曜,昼夜不住;日出名

      zhòu  rì méi míng yè zhòu yì bù shēng yè yì bù miè pú sà mó hē sà yú wú shù shì jiè rù shéntōng sān
      昼,日没名夜,昼亦不生,夜亦不灭。菩萨摩诃萨于无数世界入神通三

      mèi  rù sān mèi yǐ míngjiàn ěr suǒ wú shù shì jiè yì fù rú shì fó zǐ shì wéi pú sà mó hē sà dì sān
      昧,入三昧已,明见尔所无数世界亦复如是。佛子!是为菩萨摩诃萨第三

      cì dì biànwǎng zhū fó guó tǔ shéntōng dà sān mèi shànqiǎo zhì
      次第遍往诸佛国土神通大三昧善巧智。

         fó zǐ yún hé wéi pú sà mó hē sà qīngjìngshēn xīn hèng sān mèi fó zǐ cǐ pú sà mó hē sà zhī zhū
         佛子!云何为菩萨摩诃萨清净深心行三昧?佛子!此菩萨摩诃萨知诸

      fó shēn shù děngzhòngshēng jiàn wú liàng fó guò ā sēng qí shì jiè wēi chén shù yú bǐ yī yī zhū rú lái suǒ yǐ
      佛身数等众 生,见无量佛过阿僧祇世界微尘数。于彼一一诸如来所,以

      yí qiè zhǒngzhǒngmiàoxiāng ér zuò gòngyǎng yǐ yí qiè zhǒngzhǒngmiào huā ér zuò gòngyǎng yǐ yī qiē zhǒngzhǒng gài dà
      一切种 种妙香而作供养,以一切种 种妙华而作供养,以一切种 种盖大

      rú ā sēng qí fó chà ér zuò gōngyǎng yǐ chāo guò yí qiè shì jiè yí qiè shàngmiàozhuāng yán jù ér zuò gòngyǎng sàn
      如阿僧祇佛刹而作供养,以超过一切世界一切上妙 庄 严具而作供养,散
                             - 677 -
   1   2   3   4   5   6