Page 1 - 大方广佛华严经卷第五十六
P. 1

大方广佛华严经卷五十六

                  dà fāng guǎng fó huā yán jīng juàn dì wǔ shí liù
                 大方广佛华严经卷第五十六


                    táng yú tián guó sān zàng shí chā nán tuó fèng zhì yì
                    唐于阗国三藏实叉难陀奉制译

                    lí shì jiān pǐn dì sān shí bā zhī sì
                   离世间品第三十八之四


         fó zǐ  pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒng wú ài yòng hé děng wéi shí suǒ wèi zhòngshēng wú ài yòng
         佛子!菩萨摩诃萨有十种无碍用。何等为十?所谓:众 生无碍用、

      guó tǔ wú ài yòng fǎ wú ài yòng shēn wú ài yòng yuàn wú ài yòng jìng jiè wú ài yòng zhì wú ài yòng
      国土无碍用、法无碍用、身无碍用、愿无碍用、境界无碍用、智无碍用、

      shéntōng wú ài yòng shén lì wú ài yòng lì wú ài yòng fó zǐ yún hé wéi pú sà mó hē sà zhòngshēngděng
      神通无碍用、神力无碍用、力无碍用。佛子!云何为菩萨摩诃萨众 生等

      wú ài yòng fó zǐ  pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒngzhòngshēng wú ài yòng hé děng wéi shí suǒ wèi zhī yí
      无碍用?佛子!菩萨摩诃萨有十种 众 生无碍用。何等为十?所谓:知一

      qiè zhòngshēng wú zhòngshēng wú ài yòng zhī yí qiè zhòngshēng dàn xiǎng suǒ chí wú ài yòng wéi yí qiè zhòngshēngshuō
      切众 生无众 生无碍用;知一切众 生但想所持无碍用;为一切众 生说

      fǎ wèi céng shī shí wú ài yòng pǔ huà xiàn yí qiè zhòngshēng jiè wú ài yòng zhì yí qiè zhòngshēng yú yī máo kǒng
      法未曾失时无碍用;普化现一切众 生界无碍用;置一切众 生于一毛孔

      zhōng ér bù pò ài wú ài yòng wéi yí qiè zhòngshēng shì xiàn tā fāng yī qiē shì jiè lìng qí xī jiàn wú ài yòng
      中而不迫隘无碍用;为一切众 生示现他方一切世界,令其悉见无碍用;

      wéi yí qiè zhòngshēng shì xiàn shì fàn hù shì zhū tiānshēn wú ài yòng wéi yí qiè zhòngshēng shì xiànshēng wén pì zhī fó
      为一切众 生示现释梵护世诸天身无碍用;为一切众 生示现声闻辟支佛
      jì jìng wēi yí wú ài yòng wéi yí qiè zhòngshēng shì xiàn pú sà hèng wú ài yòng wéi yí qiè zhòngshēng shì xiàn zhū
      寂静威仪无碍用;为一切众 生示现菩萨行无碍用;为一切众 生示现诸
      fó sè shēnxiàng hǎo yí qiè zhì lì chéngděngzhèng jué wú ài yòng shì wéi shí
      佛色身相好一切智力成等正觉无碍用;是为十。
         fó zǐ  pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒng guó tǔ wú ài yòng hé děng wéi shí suǒ wèi yí qiè chà zuò
         佛子!菩萨摩诃萨有十种国土无碍用。何等为十?所谓:一切刹作
      yī chà wú ài yòng yí qiè chà rù yī máo kǒng wú ài yòng zhī yí qiè chà wú yǒu jìn wú ài yòng yì shēn jié jiā
      一刹无碍用,一切刹入一毛孔无碍用,知一切刹无有尽无碍用,一身结跏

      zuò  chōng mǎn yí qiè chà wú ài yòng yì shēnzhōngxiàn yí qiè chà wú ài yòng zhèndòng yí qiè chà bù lìngzhòng
      坐,充满一切刹无碍用;一身中现一切刹无碍用,震动一切刹,不令众

      shēngkǒng bù wú ài yòng yǐ yí qiè chà zhuāng yán jù zhuāng yán yī chà wú ài yòng yǐ yī chà zhuāng yán jù zhuāng
      生恐怖无碍用;以一切刹 庄 严具 庄 严一刹无碍用;以一刹 庄 严具 庄

      yán yí qiè chà wú ài yòng yǐ yì rú lái yī zhòng huì biàn yí qiè fó chà shì xiànzhòngshēng wú ài yòng yí qiè
      严一切刹无碍用;以一如来一众会遍一切佛刹,示现众 生无碍用;一切

      xiǎo chà zhōng chà dà chà guǎng chà shēn chà yǎng chà fù chà  cè chà  zhèng chà biàn zhū fāngwǎng
      小刹、中刹、大刹、广刹、深刹、仰刹、覆刹、侧刹、正刹遍诸方网,

      wú liàng chā bié yǐ cǐ pǔ shì yí qiè zhòngshēng wú ài yòng shì wéi shí fó zǐ pú sà mó hē sà yǒu shí
      无量差别,以此普示一切众 生无碍用;是为十。佛子!菩萨摩诃萨有十

      zhǒng fǎ wú ài yòng hé děng wéi shí suǒ wèi zhī yí qiè fǎ rù yī fǎ yī fǎ rù yí qiè fǎ ér yì
      种法无碍用。何等为十?所谓:知一切法入一法,一法入一切法,而亦

      bù wéi zhòngshēng xīn xiè wú ài yòng cóng bō rě bō luó mì chū shēng yí qiè fǎ wéi tā jiě shuō xī lìng kāi wù
      不违众 生心解无碍用;从般若波罗蜜出生一切法,为他解说,悉令开悟
                             - 898 -
   1   2   3   4   5   6