Page 1 - 大方广佛华严经卷第六十
P. 1

大方广佛华严经卷六十

                   dà fāng guǎng fó huā yán jīng juàn dì liù shí
                  大方广佛华严经卷第六十


                    táng yú tián guó sān zàng shí chā nán tuó fèng zhì yì
                    唐于阗国三藏实叉难陀奉制译

                    rù fǎ jiè pǐn dì sān shí jiǔ zhī  yī
                   入法界品第三十九之一


         ěr shí shì zūn zài shì luó fá guó shì duō lín gěi gū dú yuán dà zhuāng yán chóng gé yǔ pú sà mó
         尔时,世尊在室罗筏国,逝多林给孤独园,大 庄 严重阁,与菩萨摩

      hē sà wǔ bǎi rén jù pǔ xián pú sà wén shū shī lì pú sà ér wéi shàngshǒu qí míng yuē guāng yàn chuáng pú
      诃萨五百人俱,普贤菩萨、文殊师利菩萨而为上首。其名曰:光焰 幢 菩

      sà  xū mí chuáng pú sà bǎo chuáng pú sà wú ài chuáng pú sà huá chuáng pú sà lí gòu chuáng pú sà
      萨、须弥 幢 菩萨、宝 幢 菩萨、无碍 幢 菩萨、华 幢 菩萨、离垢 幢 菩萨、

      rì chuáng pú sà miàochuáng pú sà lí chénchuáng pú sà pǔ guāngchuáng pú sà dì wēi lì pú sà bǎo wēi
      日 幢 菩萨、妙 幢 菩萨、离尘 幢 菩萨、普光 幢 菩萨、地威力菩萨、宝威

      lì pú sà  dà wēi lì pú sà jīn gāng zhì wēi lì pú sà lí chén gòu wēi lì pú sà zhèng fǎ rì wēi lì
      力菩萨、大威力菩萨、金刚智威力菩萨、离尘垢威力菩萨、正法日威力

      pú sà  gōng dé shān wēi lì pú sà zhì guāngyǐng wēi lì pú sà pǔ jí xiáng wēi lì pú sà dì zàng pú sà
      菩萨、功德山威力菩萨、智光影威力菩萨、普吉祥威力菩萨、地藏菩萨、

      xū kōngzàng pú sà lián huā zàng pú sà bǎo zàng pú sà rì zàng pú sà jìng dé zàng pú sà fǎ yìn zàng pú
      虚空藏菩萨、莲华藏菩萨、宝藏菩萨、日藏菩萨、净德藏菩萨、法印藏菩

      sà  guāngmíngzàng pú sà qí zàng pú sà lián huā dé zàng pú sà shàn yǎn pú sà jìng yǎn pú sà lí gòu
      萨、光明藏菩萨、脐藏菩萨、莲华德藏菩萨、善眼菩萨、净眼菩萨、离垢
      yǎn pú sà  wú ài yǎn pú sà pǔ jiàn yǎn pú sà shànguān yǎn pú sà qīnglián huā yǎn pú sà jīn gāng yǎn
      眼菩萨、无碍眼菩萨、普见眼菩萨、善观眼菩萨、青莲华眼菩萨、金刚眼
      pú sà  bǎo yǎn pú sà xū kōng yǎn pú sà xǐ yǎn pú sà pǔ yǎn pú sà tiānguàn pú sà pǔ zhào fǎ
      菩萨、宝眼菩萨、虚空眼菩萨、喜眼菩萨、普眼菩萨、天冠菩萨、普照法
      jiè zhì huì guàn pú sà dào chǎngguàn pú sà pǔ zhào shí fāngguàn pú sà yí qiè fó zàngguàn pú sà chāo chū
      界智慧冠菩萨、道场冠菩萨、普照十方冠菩萨、一切佛藏冠菩萨、超出
      yí qiè shì jiānguàn pú sà pǔ zhàoguàn pú sà bù kě huàiguàn pú sà chí yí qiè rú lái shī zǐ zuò guàn pú
      一切世间冠菩萨、普照冠菩萨、不可坏冠菩萨、持一切如来师子座冠菩

      sà   pǔ zhào fǎ jiè xū kōngguàn pú sà fàn wáng jì pú sà lóngwáng jì pú sà yí qiè huà fó guāngmíng jì
      萨、普照法界虚空冠菩萨、梵王髻菩萨、龙王髻菩萨、一切化佛光明髻

      pú sà  yí qiè dào chǎng jì pú sà yí qiè yuàn hǎi yīn bǎo wáng jì pú sà yí qiè fó guāngmíng mó ní jì pú
      菩萨、一切道场髻菩萨、一切愿海音宝王髻菩萨、一切佛光明摩尼髻菩

      sà  shì xiàn yí qiè xū kōngpíngděngxiàng mó ní wángzhuāng yán jì pú sà shì xiàn yí qiè rú lái shénbiàn mó ní wáng
      萨、示现一切虚空平等相摩尼王 庄 严髻菩萨、示现一切如来神变摩尼王

      chuángwǎngchuí fù jì pú sà chū yí qiè fó zhuǎn fǎ lún yīn jì pú sà shuō sān shì yí qiè míng zì yīn jì pú
      幢 网垂覆髻菩萨、出一切佛转法轮音髻菩萨、说三世一切名字音髻菩

      sà   dà guāng pú sà lí gòu guāng pú sà bǎo guāng pú sà lí chénguāng pú sà yàn guāng pú sà fǎ
      萨、大光菩萨、离垢光菩萨、宝光菩萨、离尘光菩萨、焰光菩萨、法

      guāng pú sà jì jìngguāng pú sà rì guāng pú sà zì zài guāng pú sà tiānguāng pú sà fú dé chuáng pú
      光菩萨、寂静光菩萨、日光菩萨、自在光菩萨、天光菩萨、福德 幢 菩

      sà  zhì huì chuáng pú sà fǎ chuáng pú sà shéntōngchuáng pú sà guāngchuáng pú sà huā chuáng pú sà
      萨、智慧 幢 菩萨、法 幢 菩萨、神通 幢 菩萨、光 幢 菩萨、华 幢 菩萨、
                             - 973 -
   1   2   3   4   5   6