Page 1 - 大方广佛华严经卷第六十八
P. 1

大方广佛华严经卷六十八

                  dà fāng guǎng fó huā yán jīng juàn dì liù shí bā
                 大方广佛华严经卷第六十八


                     yú tián guó sān zàng shí chā nán tuó fèng zhì yì
                     于阗国三藏实叉难陀奉制译

                    rù fǎ jiè pǐn dì sān shí jiǔ zhī jiǔ
                   入法界品第三十九之九


         ěr shí shàn cái tóng zǐ dà zhì guāngmíngzhào qǐ qí xīn sī wéi guān chá jiàn zhū fǎ xìng dé liǎo zhī
         尔时,善财童子,大智光明照启其心,思惟观察:见诸法性,得了知

      yí qiè yán yīn tuó luó ní mén dé shòu chí yí qiè fǎ lún tuó luó ní mén dé yǔ yí qiè zhòngshēng zuò suǒ guī yī
      一切言音陀罗尼门,得受持一切法轮陀罗尼门,得与一切众 生作所归依

      dà bēi lì  dé guān chá yí qiè fǎ yì lǐ guāngmíng mén dé chōng mǎn fǎ jiè qīngjìngyuàn dé pǔ zhào shí fāng yí
      大悲力,得观察一切法义理光明门,得充满法界清净愿,得普照十方一

      qiè fǎ zhì guāngmíng dé biànzhuāng yán yí qiè shì jiè zì zài lì dé pǔ fā qǐ yí qiè pú sà yè yuán mǎn yuàn
      切法智光明,得遍 庄 严一切世界自在力,得普发起一切菩萨业圆满愿。

      jiàn cì yóu xíng zhì xiǎn nàn guó bǎo zhuāng yán chéng chù chù xún mì pó xū mì duō nǚ chéngzhōng yǒu rén bù
      渐次游行,至险难国宝 庄 严城,处处寻觅婆须蜜多女。城 中有人,不

      zhī cǐ nǚ gōng dé zhì huì zuò rú shì niàn jīn cǐ tóng zǐ zhū gēn jì jìng zhì huì míngliǎo bù mí bù luàn
      知此女功德智慧,作如是念:今此童子诸根寂静,智慧明了,不迷、不乱,

      dì shì yī xún  wú yǒu pí xiè wú suǒ qǔ zhuó mù shì bù shùn xīn wú suǒ dòng shènshēnkuānguǎng yóu rú
      谛视一寻,无有疲懈,无所取著,目视不瞬,心无所动,甚深宽广,犹如

      dà hǎi  bù yìng yú cǐ pó xū mì nǚ yǒu tān ài xīn yǒu diān dǎo xīn shēng yú jìngxiǎng shēng yú yù xiǎng
      大海,不应于此婆须蜜女有贪爱心,有颠倒心,生于净想,生于欲想;
      bù yìng wèi cǐ nǚ sè suǒ shè cǐ tóng zǐ zhě bù xíng mó hèn bù rù mó jìng bù mò yù ní bù bèi mó
      不应为此女色所摄。此童子者,不行魔行,不入魔境,不没欲泥,不被魔
      fù   bù yìng zuò chù yǐ néng bù zuò yǒu hé děng yì ér qiú cǐ nǚ qí zhōng yǒu rén xiān zhī cǐ nǚ yǒu zhì
      缚,不应作处,已能不作,有何等意而求此女?其中有人先知此女有智
      huì zhě gào shàn cái yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ rǔ jīn nǎi néng tuī qiú xún mì pó xū mì nǚ rǔ
      慧者,告善财言:善哉!善哉!善男子!汝今乃能推求寻觅婆须蜜女,汝
      yǐ huò dé guǎng dà shàn lì shàn nán zǐ rǔ yìng jué dìng qiú fó guǒ wèi jué dìng yù wéi yí qiè zhòngshēng zuò suǒ
      已获得广大善利。善男子!汝应决定求佛果位,决定欲为一切众 生作所

      yī hù  jué dìng yù bá yí qiè zhòngshēng tān ài dú jiàn jué dìng yù pò yí qiè zhòngshēng yú nǚ sè zhōng suǒ yǒu
      依怙,决定欲拔一切众 生贪爱毒箭,决定欲破一切众 生于女色中所有

      jìngxiǎng shàn nán zǐ pó xū mì nǚ yú cǐ chéng nèi shì chán zhī běi zì zháizhōng zhù
      净想。善男子!婆须蜜女,于此城内市廛之北自宅中住。

         shí  shàn cái tóng zǐ wén shì yǔ yǐ huān xǐ yǒng yuè wǎng yì qí mén jiàn qí zhù zháiguǎng bó yán lì
         时,善财童子闻是语已,欢喜踊跃,往诣其门。见其住宅广博严丽,

      bǎo qiáng bǎo shù jí yǐ bǎo qiàn yī yī jiē yǒu shí chóng wéi rào qí bǎo qiànzhōng xiāngshuǐyíng mǎn jīn shā
      宝墙、宝树及以宝堑,一一皆有十重围绕。其宝堑中,香水盈满,金沙

      bù dì  zhū tiān bǎo huā yōu bō luó huā bō tóu mó huā jū wù tóu huā fēn tuó lì huā biàn fù shuǐshàng
      布地,诸天宝华、优钵罗华、波头摩华、拘物头华芬陀利华,遍覆水上;

      gōngdiàn lóu gé chù chù fēn bù mén tà chuāng yǒu xiāngwàngjiàn liè xián shī wǎng duó xī zhì fān chuáng
      宫殿、楼阁处处分布,门闼、窗 牖相望间列,咸施网铎,悉置幡 幢 ,

      wú liàngzhēn qí yǐ wéi yán shì liú lí wéi dì zhòng bǎo jiàn cuò shāo zhū chénshuǐ tú yǐ zhān tán xuánzhòng
      无量珍奇以为严饰,琉璃为地,众宝间错,烧诸沉水,涂以栴檀,悬众
                             - 1104 -
   1   2   3   4   5   6