Page 1 - 大方广佛华严经卷第七十九
P. 1

大方广佛华严经卷七十九

                  dà fāng guǎng fó huā yán jīng juàn dì qī shí jiǔ
                 大方广佛华严经卷第七十九


                     yú tián guó sān zàng shí chā nán tuó fèng zhì yì
                     于阗国三藏实叉难陀奉制译

                   rù fǎ jiè pǐn dì sān shí jiǔ zhī  èr shí
                  入法界品第三十九之二十


         ěr shí shàn cái tóng zǐ gōngjìng yòu rào mí lè pú sà mó hē sà yǐ ér bó zhī yán wéi yuàn dà shèng
         尔时,善财童子恭敬右绕弥勒菩萨摩诃萨已,而白之言:唯愿大圣

      kāi lóu gé mén lìng wǒ dé rù
      开楼阁门,令我得入!

         shí  mí lè pú sà qián yì lóu gé tán zhǐ chū shēng qí mén jí kāi mìngshàn cái rù shàn cái xīn
         时,弥勒菩萨前诣楼阁,弹指出声,其门即开,命善财入。善财心

      xǐ   rù yǐ  hái bì  jiàn qí lóu gé guǎng bó wú liàng tóng yú xū kōng ā sēng qí bǎo yǐ wéi qí dì
      喜,入已,还闭。见其楼阁广博无量,同于虚空,阿僧祇宝以为其地。

      ā sēng qí gōngdiàn ā sēng qí mén tà ā sēng qí chuāng yǒu ā sēng qí jiē bì ā sēng qí lán shǔn ā
      阿僧祇宫殿、阿僧祇门闼、阿僧祇 窗 牖、阿僧祇阶陛、阿僧祇栏楯、阿

      sēng qí dào lù jiē qī bǎo chéng ā sēng qí fān ā sēng qí chuáng ā sēng qí gài zhōu huí jiàn liè ā
      僧祇道路,皆七宝成。阿僧祇幡、阿僧祇 幢 、阿僧祇盖,周回间列,阿

      sēng qí zhòng bǎo yīng luò ā sēng qí zhēn zhū yīng luò ā sēng qí chì zhēn zhū yīng luò ā sēng qí shī zǐ zhū yīng
      僧祇众宝璎珞、阿僧祇真珠璎珞、阿僧祇赤真珠璎珞、阿僧祇师子珠璎

      luò  chù chù chuí xià ā sēng qí bàn yuè ā sēng qí zēng dài ā sēng qí bǎo wǎng yǐ wéi yán shì ā sēng
      珞,处处垂下。阿僧祇半月、阿僧祇缯带、阿僧祇宝网,以为严饰。阿僧
      qí bǎo duó fēngdòngchéng yīn sàn ā sēng qí tiān zhū zá huā xuán ā sēng qí tiān bǎo mán dài yán ā sēng qí zhòng
      祇宝铎风动成音,散阿僧祇天诸杂华,悬阿僧祇天宝鬘带,严阿僧祇众
      bǎo xiāng lú yǔ ā sēng qí xì mò jīn xiè xuán ā sēng qí bǎo jìng rán ā sēng qí bǎo dēng bù ā sēng qí
      宝香炉,雨阿僧祇细末金屑,悬阿僧祇宝镜,燃阿僧祇宝灯,布阿僧祇
      bǎo yī  liè ā sēng qí bǎo zhàng shè ā sēng qí bǎo zuò ā sēng qí bǎo zēng yǐ fū zuò shàng ā sēng qí yán
      宝衣,列阿僧祇宝帐,设阿僧祇宝座,阿僧祇宝缯以敷座上。阿僧祇阎
      fú tán jīn tóng nǚ xiàng ā sēng qí zá bǎo zhū xíngxiàng ā sēng qí miào bǎo pú sà xiàng chù chù chōngbiàn ā
      浮檀金童女像、阿僧祇杂宝诸形像、阿僧祇妙宝菩萨像,处处充遍。阿

      sēng qí zhòngniǎo chū hè yǎ yīn ā sēng qí bǎo yōu bō luó huā ā sēng qí bǎo bō tóu mó huā ā sēng qí bǎo
      僧祇众鸟出和雅音,阿僧祇宝优钵罗华、阿僧祇宝波头摩华、阿僧祇宝

      jū wù tóu huā  ā sēng qí bǎo fēn tuó lì huā yǐ wéi zhuāng yán ā sēng qí bǎo shù cì dì háng liè ā sēng
      拘物头华、阿僧祇宝芬陀利华,以为 庄 严。阿僧祇宝树次第行列,阿僧

      qí mó ní bǎo fàng dà guāngmíng rú shì děng wú liàng ā sēng qí zhū zhuāng yán jù yǐ wéi zhuāng yán yòu jiàn qí
      祇摩尼宝放大光明,如是等无量阿僧祇诸 庄 严具,以为 庄 严。又见其

      zhōng yǒu wú liàng bǎi qiān zhū miào lóu gé yī yī yán shì xī rú shàngshuō guǎng bó yán lì jiē tóng xū kōng
      中,有无量百千诸妙楼阁,一一严饰,悉如上说;广博严丽,皆同虚空,

      bù xiāngzhàng ài yì wú zá luàn shàn cái tóng zǐ yú yī chù zhōng jiàn yí qiè chù yí qiè zhū chù xī rú
      不相 障碍,亦无杂乱。善财童子于一处中,见一切处,一切诸处,悉如

      shì jiàn
      是见。

         ěr shí  shàn cái tóng zǐ jiàn pí lú zhē nà zhuāng yán zàng lóu gé rú shì zhǒngzhǒng bù kě sī yì zì zài jìng
         尔时,善财童子见毗卢遮那 庄 严藏楼阁如是种 种不可思议自在境
                             - 1302 -
   1   2   3   4   5   6